145
Søfartsmuseet, hvis formål er at omsætte de sidste mange
års målrettede forsknings- og formidlingsindsats i fysiske
rammer, der for alvor vil manifestere institutionen som et
internationalt orienteret museum om ”Mennesket og Ha-
vet”. Projektet, hvis titel er MariMus (Marint/Maritimt
Museum) kom ganske langt i 2009. I februar principgod-
kendte Esbjerg Kommunes byråd museets projektforslag,
bevilgede 21 mio. kr. i støtte til projektet og påtog sig an-
svaret for afledt drift og vedligehold af de bygninger, som
projektet vil tilføre museet. Kommunen bakkede også flot
op om overtagelsen i maj af Skallinglaboratoriet, som hidtil
har tilhørt Københavns Universitet. Skallinglaboratoriet i
museets østfløj er en central brik i den samlede udbygnings-
plan, og med overtagelsen kunne museets projektgruppe
udforme det materiale, som nu vil danne basis for dialog
med væsentlige fonde om mulighederne for at tilvejebringe
den fornødne restfinansiering på omkring 100 mio. kr. til
museets udbygning.
Bestyrelsen
Museumsforeningens generalforsamling blev i 2009 afholdt
d. 29. april. Seks bestyrelsesmedlemmer – Erik Clausen, Per
Fisker, John Frikke, Gunnar Christensen, Leif Rasmussen
og Anne Vibe Jensen – var på valg tillige med suppleant Ole
Helligsøe. Ved det efterfølgende valg blev Erik Clausen, Per
Fisker, John Frikke, Gunnar Christensen, Anne Vibe Jensen
og Ole Helligsøe valgt til bestyrelsen, mens Leif Rasmussen
blev suppleant.
Efter generalforsamlingen blev Erik Clausen genvalgt
som bestyrelsesformand. Ved et efterfølgende konstitu-
erende bestyrelsesmøde nedsattes et forretningsudvalg, som
foruden bestyrelsesformanden kom til at bestå af Per Fisker
(næstformand), Erik Bonde Pedersen, Per Jørgensen og
John Frikke.
Der blev i 2009 afholdt fire møder i Fiskeri- og Søfarts-
museets bestyrelse samt seks møder i museets forretnings-
udvalg.
En ny hvalhal er et væsentligt element i museets udbygningsprojekt. Visualisering: Arkitektfirmaet C.F. Møller.
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...168