135
Gert Lykke Jensen påbegyndte renoveringen i 2008 på basis
af økonomisk støtte på 600.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsens
pulje for konservering af genstande af enestående natio-
nal betydning, de såkaldte ENB-midler. I 2009 fik museet
yderligere velvillig økonomisk støtte til projektet fra hen-
holdsvis Lauritzen Fonden (500.000 kr.) og Esbjergfonden
(100.000 kr.), og med de øgede midler blev det muligt at
forøge bevaringsindsatsen gennem ansættelse af yderligere
en skibstømrer, Ole Mølgaard. I løbet af 2009 er arbejdet
således skredet frem med udskiftning af fartøjsdele i det hi-
storiske skib, startende fra bunden med bundplankerne, som
er i lærk, samt spanter, bundstokke og klædning, som ud-
skiftes i egetræ. Arbejdet foregår i tæt dialog med Skibsbe-
varingsfonden, som fra starten har været involveret i at give
anbefalinger for bevaringsindsatsen. Museets publikum kan
dagligt følge de to skibstømrere i arbejdet med restaurerin-
gen af skibet, og projektet giver på allerbedste vis anledning
til formidling af skibstømrerhåndværkets viden og kunnen.
Til brug i forbindelse med restaureringen af
Ane Cathri-
ne
hjemkøbte museet i 2009 seks stammer af de såkaldte
flådeege. Egestammerne ankom til museet i juli og bliver
savet op på museets bloksav efterhånden, som de skal an-
vendes. Den største af stammerne målte 4,2 m
3
og vejede
4 tons. Flådeegene blev hentet til Esbjerg fra Grib Skov i
Nordsjælland. Træerne blev plantet for 200 år siden, efter at
englænderne i 1807 havde beslaglagt hele den danske flåde.
Frederik VI beordrede beslaglæggelse af alt egetræ til lands
til bygningen af flådens nye skibe, og samtidig skulle der
nyplantes et stort antal egetræer for at fremtidssikre forsy-
ningen af egetræ.
Museets skibstømrere var i løbet af året også travlt be-
skæftiget med museets kutter E 1
Claus Sørensen
. Således
fik kutteren ved det årlige eftersyn udskiftet dækket i hele
styrbords side. Til dette formål blev indkøbt planker af ore-
gon pine, som ifølge den originale byggekontrakt fra 1931
var den træsort, som den oprindelige E 39
Godthaab
fik lagt
ved bygningen på Søren Kjeldsens værft senere samme år.
Derudover blev hovedmasten skiftet, og der blev foretaget
bundeftersyn, bundsmøring samt diverse malerarbejde over
og under vandlinjen, både indvendigt og udvendigt.
Museets bevaringsplan for fartøjerne indbefatter som en
uomgængelig del en betydelig udgift til skibsmaling og over-
fladebehandlingsmidler. Det var derfor med stor glæde, at
museet i 2008 modtog tilsagn fra Hempels Fond om et spon-
sorat til indkøb af disse produkter, også gældende for 2009.
I tilgift stillede Hempel A/S’ konsulent Johs. Egede Olsens
ekspertise og rådgivning til rådighed for museet, og han be-
søgte således museet i flere omgange i foråret med særdeles
brugbar rådgivning om anvendelse af overfladebehandlings-
midlerne i arbejdet med Frilandsafdelingens fartøjer.
Én af de seks flådeege klar til opskæring på museets bloksav.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...168