130
Morten Hahn-Pedersen blevet kontaktet af Mærsk Olie og
Gas vedrørende eventuel udgivelse af en ajourført udgave af
bogen
A.P. Møller og den danske olie
fra 1997. Nødvendige
baggrundsstudier i denne forbindelse er igangsat.
Etnolog, cand. mag. Jeppe Høst afsluttede sit projekt om
”Sælfredningsprocessen i Danmark 1945-1980”
.
Projektets
formål var at analysere udviklingen i det dominerende syn
på sæler i Danmark hos befolkningen og forvaltende myn-
digheder, hvor sælens status har ændret sig fra byttedyr og
skadedyr til fredet og populært havpattedyr. Undersøgelsen
var finansieret af Kulturarvsstyrelsen, og resultatet publi-
ceredes i form af en artikel i
Sjæk’len 2008
. Arbejdet blev
efterfølgende fortsat i et mindre studie om virkningerne af
kampagner i 1970'erne og 1980'erne mod kommerciel sæl-
fangst.
Lasse Fast Jensen påbegyndte et projekt om snæbelen,
og biolog Søren Brandt Poulsen blev pr. 16/2 ansat som pro-
jektmedarbejder. Da det var meget vanskeligt at opnå tilla-
delse fra Skov- og Naturstyrelsen til at indfange vilde snæb-
ler i Danmark, benyttedes opdrættede snæbler fra Tyskland.
Disse fisk stammede dog oprindeligt fra Vidåen. De danske
veterinære myndigheder ville imidlertid ikke tillade import
af snæbler fra Tyskland af frygt for sygdommeneVHS (Viral
Hemoragisk Septikemi) og IHN (Infektiøs Hematopoetisk
Nekrose). Resultatet blev, at en del af projektet i stedet blev
udført ved Kiel Universitets forskningscenter i Büsum.
Lasse Fast Jensen arbejdede også med forberedelser til
et projekt omhandlende aflæsning af den genetiske profil
hos stillehavsøsters. Selve sekventerings-arbejdet vil blive
udført af en udbyder i Kina, mens den efterfølgende data-
analyse varetages af post doc. Ditte Demontis, Afdeling for
Human Genetik, Aarhus Universitet, Cino Pertoldi, Aarhus
Universitet, samt Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmu-
seet. Desuden forberedte Lasse Fast Jensen et forsknings-
projekt i samarbejde med forskere ved det franske hav-
forskningsinstitut, IFREMER, omhandlende tilpasning hos
stillehavsøsters i danske og sydeuropæiske farvande.
I tillæg til Svend Tougaards og Thyge Jensens afrap-
portering om ”30 års sælforskning ved Fiskeri- og Søfarts-
museet” udarbejdede Lasse Fast Jensen manuskript til en
populærvidenskabelig bog om sæler. Såvel afrapportering
Stillehavsøsters.
Snæbel. Foto: Svend Tougaard.
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...168