128
vig Fiskeauktion er nedlagt, og der er i dag kun ét hjemme-
hørende fartøj i den gamle snurrevodsfiskerihavn. Undersø-
gelsen udføres i samarbejde med Lemvig Træskibslaug og
Lemvig Museum. Søren Byskovs bidrag er en interviewun-
dersøgelse med deltagelse af Lemvig-fiskere samt en gen-
nemgang af tidsskrifter og øvrige kilder. Projektet har resul-
teret i en artikel om Lemvigfiskeriet til nærværende årbog,
og det forventes desuden, at der skal etableres en mindre
plancheudstilling i et planlagt aktivitetshus for fritidssejlere
på Lemvig Havn.
Bogen
Dansk fiskeri i forandring 1990-2007
, som er
et fællesprojekt med deltagelse af seks museer fra Fiskeri-
puljen (de danske museers samarbejdskreds om fiskeri og
fiskerihistorie), udgives i foråret 2010 af Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Bogen vil i
tekst og fotos afspejle Fiskeripuljens flerårige arbejde med
dokumentation af dansk fiskeris omstillingsproces frem til
de seneste års indførelse af individuelle kvoteandele. Søren
Byskov redigerer bogen og bidrager selv med artikler om
fiskeriet fra henholdsvis Hvide Sande og Esbjerg i perioden
1990-2007.
Søren Byskov har bearbejdet sit indlæg til 12th North
Atlantic Fisheries History Conference i Norfolk, Virgi-
nia, august 2009 til en artikel med titlen ”Trawling for the
Danish Fish Meal 1970-2008. Fisheries Management in a
Disputed Type of Fishery”, som udkommer i 2010. I artik-
len sættes der fokus på, hvordan industrifiskeriet i stigende
grad blev udsat for politisk pres for at begrænse fangsten
af konsumegnede fiskearter, samt på hvordan udviklingen
i fiskeriregulering, markedssituation og driftsomkostninger
efterhånden gjorde det vanskeligere at drive et rentabelt fi-
skeri på industrifisk alene.
Museet blev i sensommeren kontaktet af forlaget Gyl-
dendal med henblik på udarbejdelsen af en Dansk Fiskerihi-
storie i et bind. Fiskeri- og Søfartsmuseet skal stå for udar-
bejdelsen, mens Gyldendal vil være behjælpelig med at søge
penge til projektet og vil stå for udgivelsen. Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet har søgt Kulturarvsstyrelsen om foreløbig ½ års
frikøb til Søren Byskov i 2010, hvilket er blevet bevilget.
Mette Guldberg har udarbejdet en række afsnit til tre-
bindværket om Ribe bys historie, der udkommer i forbin-
delse med Ribe bys 1300-års jubilæum i 2010. Redaktør på
værket er Søren Bitsch Christensen, Dansk Center for Byhi-
storie. Bl.a. på baggrund af sin deltagelse i følgegruppen til
Kulturarvsstyrelsens gennemgang af danske industrihavne
skrev Mette Guldberg en artikel til
Sjæk’len 2008
om hav-
nenes kulturarv.
Ved Kulturministeriets konference om forskningsstra-
tegi i marts var Morten Hahn-Pedersen på talerlisten med
oplæg om, hvorledes museet og Syddansk Universitet i fæl-
lesskab har opbygget og organiseret forskningsaktiviteterne
ved Center for Maritime og Regionale Studier. Museumsdi-
rektøren har desuden arbejdet med konsul Ditlev Lauritzen
og Esbjergs iværksættermiljø. Arbejdet har foreløbig resul-
teret i et foredrag for Danmarks Rederiforening i juni samt
en artikel til nærværende årbog. Morten Hahn-Pedersen
har endvidere fortsat arbejdet omkring dokumentation af
offshore vindenergi og udarbejdet oplæg til en konference
om offshore i Thorshavn på Færøerne medio maj 2009.
Museumsdirektøren er blevet udpeget som medlem af den
videnskabelige følgegruppe for projektet ”How to reach an
accident free work place in the offshore industry”, der kø-
res af Maritim Medicin ved Syddansk Universitet, Esbjerg
i samarbejde med Danish Offshore Operators. Endelig er
Fiskeriet fra Hvide Sande var et af emnerne for årets forskning.
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,...168