127
Havpattedyr:
I henhold til ”Beredskabsplan vedrørende
havpattedyr og havfugle”, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet
og Statens Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum,
står for den faglige indsamling i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelsens lokale enheder, har Fiskeri- og Søfartsmu-
seet i 2009 indsamlet 52 sæler og ni hvaler. Blandt sælerne,
der fordelte sig på henholdsvis 49 spættede sæler og tre grå-
sæler, blev 13 fundet døde, mens 39 blev aflivet af Skov- og
Naturstyrelsens vildtkonsulenter som følge af sygdom eller
alvorlige skader. De indsamlede sæler blev enten undersøgt
på Fiskeri- og Søfartsmuseet eller på DTU Veterinærinsti-
tuttet i Århus. De ni indsamlede hvaler fordelte sig på fire
marsvin, tre hvidnæser, hvoraf en tilgik Statens Naturhisto-
riske Museum/Zoologisk Museum, samt dele af en våge-
hval og endelig en spækhugger. Sidstnævnte strandede ved
Nørlev Strand i Nordjylland den 6. maj og målte omkring
seks meter.
Erhvervelser
Fra skibshandler Kaj H. Holm, Vejle, er erhvervet en ma-
skintelegraf, der menes oprindeligt at stamme fra en dansk
coaster. Der medfølger en svartelegraf, som har siddet i
maskinrummet og været mekanisk forbundet med maskin-
telegrafen ved hjælp af kædetræk. Kaj H. Holm har anskaf-
fet maskintelegrafen til sin private maritime samling fra en
skipper Daugaard i slutningen af 1970’erne.
Undersøgelse og forskning
Fiskeri- og Søfartsmuseets forskning foregår inden for ram-
merne af Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS).
Centret drives på 50/50-basis i samarbejde mellem Fiskeri-
og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet (SDU). CMRS
afrapporterer sine samlede aktiviteter i en særlig årsberet-
ning, hvorfor her alene skal omtales de undersøgelses- og
forskningsprojekter, som i 2009 havde basis på Fiskeri- og
Søfartsmuseet.
Richard Bøllund bearbejdede sine undersøgelser vedrø-
rende skibsproviantering i Danmark – herunder Kaj Holms
skibsproviantering i Vejle og flere skibsprovianteringer i
Esbjerg – til en artikel til
Sjæk’len 2008
.
Søren Byskov færdiggjorde arbejdet med industrifiske-
riets nyeste historie fra Esbjerg med en årbogsartikel under
titlen ”Industrifiskeriet fra Esbjerg – en epoke er slut”, som
blev publiceret i
Sjæk’len 2008
. TripleNine’s ledelse og le-
verandører havde stillet sig til rådighed for interviews og
oplysninger i forbindelse med undersøgelsen, som blev ak-
tualiseret med det stop for fiskemelsproduktion – og dermed
landinger af industrifisk i Esbjerg – som blev gennemført
ved udgangen af 2007, umiddelbart før 60-året for opret-
telsen af Andelssildeoliefabrikken a.m.b.a. i januar 1948.
Søren Byskov har i efteråret 2009 arbejdet med Lemvig-
fiskeriets historie i tiden fra 2. Verdenskrig til i dag. Lemvig
Fiskeriforening har ikke længere aktive medlemmer, Lem-
Havnen i Genova, gouache, usigneret, udateret.
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...168