119
Det faglige program for konferencen havde fået titlen
Understanding Change – Coping with Uncertainty.
Kon-
ferencens titel afspejlede de store forandringer, som finder
sted både i den maritime verden og omkring museerne, og
konferencens sigte var at bringe nogle bud på, hvorledes for-
andring og medfølgende usikkerhed kunne forstås og hånd-
teres. Udgangspunktet for behandlingen af disse spørgs-
mål var henlagt til museale kerneområder som samlinger,
forskning og formidling, men inspireret af den indeværende
økonomiske situation indgik også finansiering af museerne
i den basis, som blev lagt for konferencens præsentationer
og diskussioner.
Som et frisk pust udefra havde man til konferencen ind-
budt fem foredragsholdere fra verden uden for de maritime
museer. Disse taleres formål var at perspektivere den mari-
time museumsverdens udfordringer og via bud på løsnings-
modeller kickstarte diskussioner og debat. De fem indbudte
talere var kulturkonsulent Carol Ann Scott (CASAssociates,
London), vicedirektør Jim Gardner (Smithsonian National
Museum of American History, Washington DC), professor
og akademisk direktør Poul Holm (Trinity College, Dublin),
bestyrelsesformand David Moorhouse (Lloyd’s Register,
London) og konsulent Renée Steenbergen (Funding and Pa-
tronage, Amsterdam).
Konferencens første dag fokuserede på publikum og for-
midling. Dagens hovedtaler var Carol Scott, der gav et godt
indblik i arbejdet med publikumsundersøgelser og analyser
af publikumsmotivering og -trends. Scott’s keynote danne-
de oplæg til to efterfølgende sessioner med i alt seks talere
fra maritime museer. De fire første indlæg fokuserede pri-
mært på den måde, hvorpå museerne tackler de forandringer
i publikums interesse for det maritime, som opleves i disse
år, hvor reduktion af antallet af fartøjer og bemanding samt
terrorsikring af havne synes at mindske offentlighedens be-
vidsthed omkring de maritime erhvervs betydning. Et ind-
læg af Karin Brandt fra Nederlands Scheepvaartmuseum,
Amsterdam, gav et overblik over den måde, hvorpå dette
museum i sit stort anlagte ombygningsprojekt fokuserer på
publikumsbetjening. Fra Danmark leverede Vikingeskibs-
museets direktør, Tinna Damgaard Sørensen, et spændende
bidrag om den store opmærksomhed, som man med projek-
tet med vikingeskibsrekonstruktionen
Havhingsten
s rejse til
Dublin og retur fik skabt langt uden for Vikingeskibsmuse-
ets mure.
På anden konferencedag satte formiddagen fokus på
museernes samlinger. Jim Gardner, der i sit daglige arbejde
anlægger strategierne for indsamlingsarbejdet på Smithso-
nian National Museum of American History, fortalte i sin
keynote om strategiarbejdets mål, indhold og implemente-
ring. Gardner blev fulgt af en session med tre indlæg fra
maritime museer i henholdsvis Frankrig, England og USA.
I disse indlæg lå det primære fokus på de udfordringer,
som maritime samlinger og herunder ikke mindst fartøjer
og skibsmodeller byder med hensyn til økonomi og opbe-
varing. Eftermiddagens session fokuserede på planlagte el-
Som præsident for ICMM stod Morten Hahn-Pedersen for åbnin-
gen af den faglige del af ICMM Esbjerg 2009, hvor han også
havde en dobbeltrolle som organisator af konferencen og medtil-
rettelægger af det faglige program.
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...168