109
tabase, hvor museet i samarbejde med kollegerne på Statens
Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum i København
registrerer alle informationer om havpattedyrene. I forbin-
delse med databasen udarbejdes hvert år en beredskabsrap-
port over strandingerne i det forgangne år.
I 2008 – det seneste fuldt afsluttede beretningsår – mod-
tog Fiskeri- og Søfartsmuseet 126 indberetninger om sæler
og hvaler. Det var dog kun en del af den samlede registre-
ring hos Beredskabet, idet Skov- og Naturstyrelsen også
selv registrerede en del fund. I 2008 blev der i alt indbe-
rettet 556 havpattedyr til Beredskabet, hvilket er over 100
flere dyr end i 2007, hvor man samlet håndterede 449 dyr
1
.
I både 2007 og 2008 var der tale om en markant stigning i
forhold til årene 2003 til 2006, hvor antallet i gennemsnit
lå på 271 indberetninger
varierende mellem 244 og 301
indberetninger per år. Det er især interessant at bemærke, at
der i 2008 blev indberettet langt flere marsvin end normalt,
men hvad siger indberetningerne ellers om strandede hav-
pattedyr langs de danske kyster?
Flest indberettede sæler langs den jyske vestkyst
I 2008 registrerede Beredskabet 309 spættede sæler og 12
gråsæler. Som foregående år blev langt de fleste sæler ob-
serveret langs den jyske vestkyst. Skov- og Naturstyrelsens
lokalenhed fra Blåvandshuk havde især et travlt år og nåede
at håndtere hele 101 sæler.
I årene 2003 til 2006 blev der i gennemsnit indberettet
133 spættede sæler. Efter en markant stigning i 2007 forblev
antallet af indberetninger på samme høje niveau i 2008. I
2007 kunne den store indberetningsprocent forklares ved
et sygdomsudbrud blandt sælerne på Kattegat-øen Anholt.
Sygdomsudbruddet spredte sig her fra til andre sælkolonier
i Kattegat og Skagerrak, hvilket resulterede i, at der blev
indberettet langt flere sæler i det nordøstlige Jylland end i
andre landsdele
2
. I 2008 var der derimod tale om en generel
stigning i antallet af indberetninger over hele landet – her
kan de mange indberetninger altså ikke forklares ved et lo-
kalt sygdomsudbrud.
Måske kan stigningen i 2008 til dels tilskrives en større
bestand af spættede sæler i Danmark. Bestanden af spæt-
tede sæler i Vadehavet har været stigende siden det sidste
udbrud af sælpest i 2002, hvor bestanden efterfølgende an-
tageligt var nede på cirka 1.160 individer i den danske del
af Vadehavet
3
. I 2008 vurderede Den Trilaterale Sælekspert
Gruppe ud fra de årlige sæltællinger, at der i den danske del
af Vadehavet var en bestand på cirka 3.500 spættede sæler
4
.
I forbindelse med det trilaterale samarbejde udfører Fiskeri-
og Søfartsmuseet hver sommer sæltællinger i den danske
del af vadehavsregionen. Den observerede stigning var også
gældende for sælbestandene i resten af Danmark. Ifølge den
årlige opgørelse fra Danmarks Miljøundersøgelser lå be-
standen af spættede sæler på 13.300 dyr i 2008
5
.
Som en følge af den stigende sælbestand i Danmark vil
besøgende på de danske strande hyppigere støde på hvilende
sæler. Cirka 17 % af de spættede sæler, der blev indberettet
i 2008, blev vurderet som værende raske, og derfor blev der
ikke foretaget yderligere handlinger.
Fundlokaliteter for de spættede sæler og gråsæler der blev
indberettet til Beredskabet for Havpattedyr og Havfugle i 2008.
Bemærk individtætheden langs den jyske vestkyst samt i Vade-
havsregionen.
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...168