108
det kan rehabilitering af afkræftede eller syge sæler para-
doksalt nok skade den vilde sælbestand, idet rehabilitering
i princippet modvirker en naturlig selektion af de svage dyr.
På trods af eksperternes anbefalinger om et ophør af rehabi-
litering af sæler, fortsætter man i Tyskland og i Holland i et
vist omfang med denne praksis.
Indberetninger om strandede hvaler sker oftest i for-
bindelse med døde marsvin, der driver i land. Hvert år
får museet dog også meldinger om andre hvalarter – både
hjemmehørende og mere sjældne gæster. Mere sjældent må
beredskabet rykke ud i forbindelse med nødlidende hvaler,
som afhængig af situationen hjælpes på mest human vis
for eksempel ved hurtigt at aflive dyret.
En del af de strandede havpattedyr bliver indsamlet og
obduceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet, på Statens Naturhi-
storiske Museum/Zoologisk Museum i København eller på
DTUVeterinærinstituttet i Århus med henblik på at indsam-
le oplysninger om for eksempel sundhedstilstanden hos den
ellers vanskeligt tilgængelige dyregruppe. I forbindelse med
obduktionerne udtages vævsprøver fra blandt andet lever,
muskler, spæk og nyrer, ligesom man sikrer skeletdele, der
kan indgå i forskningsprojekter. Vævsprøver og skeletdele
opbevares på Fiskeri- og Søfartsmuseet i dels de naturhisto-
riske magasiner, dels et dertil indrettet fryserum.
Fiskeri- og Søfartsmuseets arbejdsopgaver i forbindelse
med Beredskabet består desuden i administration af en da-
Spættet sæl,
der hviler på sælbanken Langli Sand ud for Esbjerg. Bemærk at sælen ligger i den karakteristiske bananlignende hvilestilling
- på siden med hoved og bagluffer i vejret.
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...168