112
hvor der i gennemsnit blev indberettet 124 hvaler hvert år.
Det vil sige, at der blev indberettet næsten dobbelt så mange
hvaler i 2008.
Som i foregående år udgjorde marsvin – med i alt 224
dyr - langt hovedparten af de indberettede hvaler i 2008.
Til sammenligning blev der i 2006 og 2007 indberettet hen-
holdsvis 90 og 96 dyr
10
. Der blev dog i 2008 indberettet langt
flere marsvin end normalt, hvilket umiddelbart er svært at
forklare. Antagelig var bestanden af marsvin ikke større end
de foregående år. SCANS-II (Small cetaceans in the Euro-
pean Atlantic and North Sea) opgjorde i 2005 bestanden
af marsvin i europæiske farvande. Bestanden af marsvin i
Nordsøen blev i 2005 vurderet til at være mindre end i 1994,
hvor en lignende opgørelse fandt sted - henholdsvis 231.000
og 288.000 dyr. Desuden havde fordelingen af marsvinene
i Nordsøen ændret sig betydeligt. I 1994 var koncentratio-
nen af marsvin størst i den nordlige del af Nordsøen, men
i 2005 havde hovedkoncentrationen af marsvin flyttet sig
til den sydlige del. I Skagerrak, Kattegat, Bælthavene og i
den vestlige del af Østersøen blev der i 2005 også vurderet
et fald i marsvinebestanden – 31.715 marsvin i 1994 sam-
menlignet med 15.557 i 2005
11
.
Ved den slesvig-holstenske Østersøkyst har vores tyske
kollegaer de seneste år set en iøjnefaldende stigning i antal-
let af strandede marsvin. Siden 2004 er der, med 25 dyr i
2004 og 111 i 2008, sket en firdobling i antallet af strandin-
ger. 76 % af de marsvin, der blev undersøgt i 2008 viste tegn
på bifangst, såsom mærker efter fiskenet eller sår. Derfor
har vores tyske kollegaer en mistanke om, at mange af de
strandede marsvin langs den slesvig-holstenske Østersøkyst
er bifangede marsvin, som en følge af uhensigtsmæssigt fi-
skeri med nedgarn
12
Stribet delfin og andre sjældne gæster i Danmark
Udover marsvin, som lever hele året i de danske farvande,
strander der hvert år også andre hvalarter langs de danske
kyster.
Den 6. marts 2008 strandede der en stribet delfin på
Hjerting Strand ved Esbjerg, hvilket er lidt af et særsyn i
Danmark. Stribet delfin ses ikke ofte nord for 50ºN, og er
derfor en meget sjælden gæst i de danske farvande
13
. Den
strandede delfin var en han med en længde på 189 cm og en
vægt på 65 kg. Normalt har voksne dyr en længde på mel-
lem 185 til 240 cm og en vægt på 70 til 90 kg – sjældent op
til 130 kg
14
.
Som det ofte er tilfældet, strandede der hvidnæser på
de danske kyster i 2008. Der blev indberettet to hvidnæser
fra Skov- og Naturstyrelsens lokalenhed i Blåvandshuk, to
fra Vendsyssel, en fra Vadehavet og en fra Vestjylland. Alle
seks indberetninger af hvidnæser stammede således fra den
jyske vestkyst. I Danmark bliver der hyppigst observeret
hvidnæser i Nordsøen og det ydre Kattegat
15
.
Kun tre ud af de seks indberettede hvidnæser var friske
og intakte dyr, som umiddelbart var mulige at kønsbestem-
me – der var tale om to hanner og en hun. De to hanner
blev obduceret på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Den ene, fun-
det på Mandø, var 266 cm lang og vejede 287 kg. I maven
på den blev der, lidt usædvanligt, fundet bunden af en dåse.
Den anden, fundet på stranden i Vejers, havde en længde
på 221 cm. Den sidste, en hun, blev fundet ved Skagen
Havn og fragtet til DTU Veterinærinstituttet i Århus, hvor
den blev obduceret. Der blev fundet kroniske infektioner i
maven, tarmene, lungerne, livmoderen og lymfeknuderne
Marsvin
Hvidnæse
Hvidskæving
Stribet delfin
Vågehval
Antallet af indberettede hvaler fordelt på art i 2008. Der blev ind-
berettet: 224 marsvin, seks hvidnæser, to hvidskævinger, en stribet
delfin og to vågehvaler.
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...168