111
gymnurus
. Desuden kan
Otostrongylus circumlitus
optræde
i hjertet hos sæler. Rundormene benytter sig formodentligt
af fisk som mellemvært, og sælerne bliver derved inficeret
via deres føde. Inficeringen af lungeorm kan være så omfat-
tende, at sælen har åndedrætsbesvær og nedsat dykkeevne.
Den nedsatte dykkeevne påvirker sælens mulighed for føde-
søgning, og derfor er inficerede sæler ofte afmagrede.
Man ved ikke hvor stor en del af den danske sælbestand,
der er inficeret med lungeorm, uden at deres sundhedstil-
stand er påvirket kritisk. Der er med andre ord stærkt brug
for referencemateriale fra bestandene. Bifangede sæler spil-
ler i den forbindelse en central rolle, da dødsårsagen hos de
individer ikke er relateret til sygdom. Derfor er det vigtigt,
at man indsamler bifangede sæler til nærmere undersøgel-
ser, så de kan indgå i det baggrundsmateriale, der gør det
muligt at få en mere nuanceret vurdering af sundhedstilstan-
den hos
de danske sæler.
Stigning i indberetning af marsvin
I 2008 blev der indberettet 235 hvaler. Det er et ganske stort
antal, hvis man sammenligner med de fem foregående år,
voksen og var blevet genudsat fra centret i 2005. De to sæler
fra Seehundstation Friedrichskoog var begge årsunger. De
blev aflivet på grund af deres ringe tilstand. Under den efter-
følgende obduktion blev der observeret lungeorm hos dem
begge. Den ene af de to unger blev fundet på Esbjerg Havn
den 19. januar 2008 – kun tre måneder efter den var blevet
genudsat i Tyskland den 11. oktober 2007.
Lungeorm – en hyppig infektion hos sæler
Af de 309 spættede sæler, der blev indberettet i 2008, var
160 dødfundne. Af de 149 resterende sæler, blev 123 aflivet
på grund af sygdom. Kun
tre af de 12 gråsæler var dødfund-
ne. Otte blev vurderet til at være i en så dårlig helbredsmæs-
sig stand, at de blev aflivet.
I løbet af 2008 blev 52 af de 321 sæler indsamlet og
obduceret. Over halvdelen af de obducerede sæler var un-
ger med alvorlig lungebetændelse på grund af bakteriein-
fektioner i forbindelse med inficering af lungeorm. Infek-
tionen kendes også fra de andre Vadehavslande som den
mest almindelige infektion og dødsårsag hos årsunger om
efteråret. Det er primært to arter rundorm, der inficerer luft-
vejene hos sæler:
Otostrongylus circumlitus
og
Parafilaroides
0
5
10
15
20
25
30
35
40-
50-
60-
70-
80-
90-
100-
110-
120-
130-
140-
150-
160-
170-
180-
190-
200-
210-
220-
230-
49
59
69
79
89
99
109
119
129
139
149
159
169
179
189
199
209
219
229
239
Antal sæler
Totallængde i cm
Spættet sæl
Gråsæl
Størrelsesfordelingen hos de indberettede spættede sæler og grå-
sæler i 2008. Der blev indberettet langt flest årsunger. I Vadehavet
går 30 % af sælerne til i deres første leveår.
38
52
10
Maveorm
Lungeorm
Hjerteorm
Den procentvise andel af de obducerede sæler med henholdsvis
orm i mave, lunger eller hjerte. Samme sæl kunne blive registreret
for både lunge-, mave- og hjerteorm. 52 af de i alt 321 indberet-
tede sæler blev obduceret.
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...168