110
Unge dyr bukker under
Der blev indberettet flest spættede sæler til Beredskabet fra
juni til september måned og færrest i marts og april. I Dan-
mark føder de spættede sæler deres unger fra juni til august
måned. Derfor var en del af de indberettede sæler i disse
måneder såkaldte ”hylere”
nyfødte eller få dage gamle
sælunger, der af ukendte årsager er kommet bort fra mode-
ren, og som ingen chancer har for at overleve på egen hånd.
Årsagen til de mange indberetninger i september måned kan
være, at sommerens unger i denne periode er fravendt mode-
ren. De skal klare sig selv, og her vil det være de stærkeste,
der overlever. De svageste vil bukke under for sygdomme.
En stor del af de årsunger, der efterfølgende blev obduceret,
var for eksempel kraftigt inficeret med lungeorm.
I 2008 blev gråsælerne indberettet fra februar til juni
måned – dog en enkelt i henholdsvis november og decem-
ber. På grund af de få indberetninger af gråsæler er det svært
at komme med en endegyldig forklaring på, hvorfor ind-
beretningstidspunkterne fordeler sig på denne måde. Man
kan formode, at yngleadfærden, som hos de spættede sæler,
spiller en rolle. Gråsælerne omkring Danmark yngler nor-
malt i vinterhalvåret
6
,
og det var også helt unge individer,
der blev indberettet til Beredskabet i februar måned.
Størrelsesfordelingen hos de spættede sæler viser tyde-
ligt, at hovedparten var unge dyr med en længde på 90 til
109 cm. Til sammenligning har voksne dyr en længde på
120 til 180 cm. En nyfødt unge er cirka 85 cm lang
7
. Det
tyder på, at hovedparten af de registrerede, dødfundne eller
aflivede sæler, var i deres første eller andet leveår. I Vadeha-
vet overlever 30 % af årsungerne normalt ikke deres første
leveår
8
.
En fuldvoksen gråsæl kan have en længde på op til cirka
235 cm. De nyfødte unger har en længde på cirka 90 til
105 cm
9
. Størrelsesfordelingen hos gråsælerne viser, at det
ligesom hos de spættede sæler, hovedsageligt var unge indi-
vider, der blevet registreret af Beredskabet i 2008.
Tre af de spættede sæler, der blev indberettet i 2008, var
mærkede. To af de tre sæler stammede fra Seehundstation
Friedrichskoog i Tyskland, der praktiserer genudsætning af
rehabiliterede sæler. Seal Rehabilitation and Research Cen-
tre, Pieterburen i Holland genudsætter også sæler, og herfra
kom den sidste af de tre mærkede sæler. Denne sæl var fuld-
0
10
20
30
40
50
60
Jan Feb Mar
Apr
Maj
Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov Dec
Antal sæler
Måned
Spættet sæl
Gråsæl
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Jan Feb Mar
Apr
Maj
Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov Dec
Antal sæler
Måned
Spættet sæl
Gråsæl
Antal indberettede spættede sæler og gråsæler opgjort per måned
i 2008. Som følge af at bestanden af spættede sæler er langt større
end bestanden af gråsæler, er der indberettet markant flere spæt-
tede sæler end gråsæler i 2008.
Antal indberettede spættede sæler og gråsæler med en længde på
mellem henholdsvis 80-100 cm og 90-110 cm opgjort per måned
i 2008. For de spættede sælers vedkommende blev der indberettet
flest unger fra juni til september måned. For gråsælernes vedkom-
mende blev der kun indberettet unger i februar måned.
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...168