117
International museumskonference i Esbjerg
Af Morten Hahn-Pedersen
I dagene fra den 5. til den 11. oktober 2009 var Fiskeri- og
Søfartsmuseet vært for en konference i regi af International
Congress of Maritime Museums (ICMM). Egentlig skulle
konferencen have været afholdt i USA, men den verdensøko-
nomiske krise bragte ICMM til Esbjerg. I artiklen fortælles
om baggrunden for
og forløbet af
ICMM Esbjerg 2009.
Konferencens baggrund
ICMM, der har eksisteret siden begyndelsen af 1970’erne,
er de maritime museers verdensorganisation. Foruden ud-
arbejdelse af retningslinjer for museumsarbejdet og bi-
stand med faglige spørgsmål er organisationens formål at
fungere som fælles informationsplatform for verdens ma-
ritime museer. Sidstnævnte sker via drift af hjemmesiden
, udgivelse af elektroniske nyhedsbre-
ve og det trykte tidsskrift
ICMM Newsletter
samt afholdelse
af internationale konferencer.
ICMMs konferencer blev oprindeligt afholdt hvert tredje
år og siden suppleret med mindre årlige interrimkonferen-
cer. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Orlogsmuseet
i København og Vikingeskibsmuseet i Roskilde var i 2000
fælles om værtskabet ved en sådan interrimkonference. I
dag har ICMM forenklet strukturen og afholder nu alene en
større international konference hvert andet år.
ICMMs konferencer søges ligeligt geografisk fordelt
mellem verdensdelene og planlægges normalt med en pæn
tidshorisont. Efter konferencer i Auckland på New Zealand i
2005 og Valetta på Malta i 2007 var det oprindelig planen, at
konferencen i 2009 skulle finde sted i USA. I efteråret 2008
blev USA imidlertid hårdt ramt af den finansielle krise, og
i slutningen af november meddelte den lokale organisation
ICMMs Executive Committee, at man af økonomiske årsa-
ger måtte opgive at gennemføre den planlagte konference.
Fiskeri- og Søfartsmuseet - hvis direktør, Morten Hahn-
Pedersen, også var præsident for ICMM - tilbød derfor at
stå for værtskabet, og ICMMs ledelse besluttede på denne
baggrund at placere 2009-konferencen i Esbjerg.
Det blev indledning til et ret hektisk forløb, hvor man på
blot ti måneder skulle have opbygget såvel de organisatori-
ske rammer som det faglige indhold for en konference, hvis
forberedelsestid normalt er godt et par år. Den lokale orga-
nisation – hoteller, konferencested, receptioner, ekskursio-
ner, ture og arrangementer for medrejsende ægtefæller med
videre - blev klaret af museet i Esbjerg, der også var ansvar-
lig for konferencens økonomi. Registrering blev overladt til
et konferencebureau, og markedsføring af konferencen blev
varetaget af ICMMs webmaster via hjemmeside, nyheds-
breve og e-mail reklamer. Endelig blev sammensætningen
af konferencens faglige program varetaget af en internatio-
nal arbejdsgruppe under ledelse af ICMM’s præsident og
Frits Loomeijer fra Maritiem Museum Rotterdam.
Under hele planlægningsforløbet var verdensøkonomi-
ens konsekvenser for museerne en faktor, hvis relative ube-
regnelighed måtte tages i betragtning. Via prisforhandlinger
med leverandører, tilskud fra Kulturarvsstyrelsen til key-
note speakeres rejseomkostninger og fra Esbjerg Kommune
til én af konferencens receptioner lykkedes det at holde del-
tagerbetalingen på et acceptabelt niveau. Samtidig lykkedes
det at få alle endelige kontraktdatoer rykket til et tidspunkt,
hvor der var fuldt overblik over antallet af deltagere således,
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...168