138
Undervisning og studiebesøg
Fiskeri- og Søfartsmuseets formidlingstjeneste har skole-
klasser og andre uddannelsesinstitutioner på besøg for in-
troduktioner til museet samt aktiviteter i laboratoriet. I 2009
har ca. 6.200 børn og voksne fået undervisning. De mange
personer var fordelt på 310 skoleklasser eller grupper. Af-
holdelse af børnefødselsdage er fortsat en populær aktivitet.
I 2009 afholdt museet 24 af slagsen.
Museets formidlingstjeneste har også i 2009 udviklet
nye undervisningstilbud. For at udnytte lavsæsonen har
caféen og formidlingstjenesten samarbejdet om et nyt kon-
cept kaldet ”Børnehaverne går i fisk”. Her kan de ældste
børnehavebørn komme på museet og deltage i en maddag.
Børnene lærer først lidt om fladfisk, hvorefter de sammen
med caféens personale skal forberede et sundt måltid med
rødspætter. Efterfølgende er der fællesspisning. Aktiviteten
er beskrevet i en folder, som er sendt til alle børnehaver i
området, og det har givet rigtig god respons. Hensigten er,
at formidlingen i fremtiden satser på at lave ”lavsæsons-ak-
tiviteter”, der meget gerne må inddrage caféen, så kapacite-
ten her udnyttes bedre i ydersæsonen.
Museumskutteren E 1
Claus Sørensen
sejlede i 2009 i
alt 104 ture. Det er lidt flere end i 2008. Der blev gennem-
ført 15 ture med skoler og institutioner, Ribe Miljøcenter
benyttede kutteren på 18 ture i forbindelse med optagelse
af vandprøver, mens ESVAGT har lejet kutteren to gange
til øvelser. Faddere eller private har lejet E 1 tre gange. Tu-
ristturene samt Esbjerg Kommunes ture tegnede sig i 2008
for 57 arrangementer, og endelig har E 1 ni gange været
anvendt til indsamling af dyr til akvariet, presseture eller an-
den museumsbrug. I forbindelse med turistturene fortsatte
museet i 2009 med selv at stå for salget af billetter, hvilket
igen fungerede rigtig godt. Skipperne fik besked om antal
solgte billetter lige inden sejladsen, og det gav – i tilfælde
af ledige pladser – mulighed for at tage folk med, hvis de
mødte op på havnen uden billetter.
Omvisninger, foredrag og forespørgsler
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøges hvert år af et stort an-
tal foreninger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk,
fagkolleger og lignende grupper, som ønsker omvisning på
museet. Årets største, samlede gruppe på ikke færre end 230
personer kom fra Syddansk Universitet.
Foredrag er et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuse-
ets formidling både i og uden for huset. Museets forsknings-
engagement giver stor efterspørgsel på foredrag fra husets
medarbejdere fra såvel ind- som udland. Ud over diverse
foredrag i Danmark har medarbejdere fra Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet i 2009 præsenteret resultater af husets arbejde
ved møder i USA, Frankrig og Tyskland samt på Færøerne.
Fiskeri- og Søfartsmuseets videnskabelige medarbejde-
re har såvel telefonisk som pr. brev eller e-mail besvaret tal-
rige forespørgsler fra ind- og udland. Mange forespørgsler
kan umiddelbart besvares, mens forskningsrelaterede hen-
vendelser er mere tidkrævende. Også museets formidlings-
tjeneste modtager mange forespørgsler. Ofte omkring fisk,
som folk har fanget, knogler eller skeletter af havpattedyr,
der bliver fundet på stranden, men også larver fra buske og
”Børnehave i fisk”.
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...168