139
træer finder vej til museet. Det lykkes stort set altid at besva-
re disse spørgsmål, hvis folk medbringer genstanden eller
sender et foto. Ved fund af fisk sender museets medarbejder
ofte oplysningerne videre til projektet ”Atlas over danske
saltvandsfisk”, der har sekretariat på Zoologisk Museum i
København.
Anden formidling
I skolernes vinter-, påske-, sommer- og efterårsferie har
formidlingstjenesten som vanligt holdt åbent laboratorium,
ligesom man ved hver ferie har tilbudt en række konkurren-
cer, hvori gæsterne kan deltage i hele museets åbningstid. I
udvalgte ferieperioder fodres fiskene også dagligt. Fodrin-
gen foretages om muligt af akvariepersonalet, mens formid-
lingen fortæller om fiskene generelt – gerne krydret med
sjove historier.
Formidling af de gamle håndværk er en anden type ak-
tivitet som prioriteres højt på museet. Frilandsafdelingen
summer derfor af liv i museets højsæson og i udvalgte fe-
rieperioder. I 2009 har smede, vodbinder, skibstømrer, reb-
slager og ravsliber været i aktivitet. Rebslageren var, som
i 2008, ansat i hele højsæsonen. Desuden har der løbende
været demonstration af havneafsnittets store bloksav, og
museets motorlaug startede en gang om ugen nogle af de
gamle skibsmotorer op. Motorerne er fra Fiskeri- og Sø-
fartsmuseets samling. Gæsterne har desuden kunnet følge
med i renoveringen af
Ane Cathrine
og selv fået lov til at
prøve kræfter med at snitte trænagler.
Ud over de faste aktiviteter prøver formidlingen at finde
på nye emner til de forskellige ferier, men altid med hen-
blik på at tilgodese både børn og voksne, da mange af vores
besøgende er børnefamilier eller bedsteforældre med bør-
nebørn. Vinterferiens tema blev valgt ud fra, at man i 2009
kunne fejre 200-årsdagen for Charles Darwins fødsel. Gæ-
sterne kunne se eksempler på, hvordan forskellige dyr har
tilpasset sig et liv i vand. Bl.a. fremvistes kranier, og hvaler-
nes ”bagben” som kunne illustrere, hvordan havpattedyr har
udviklet sig. Forud for vinterferien dissekerede personalet
en hvidskæving og nogle sæler for at få prøver af bl.a. spæk,
som kunne bruges i laboratoriet. Publikum havde samtidig
mulighed for at se ”rigtige” prøver af dyrene samt parasitter,
der er med til at svække dyrene.
Museumsmæssigt bød påskeferien også på spændende
aktiviteter. Museet lagde ud med en tegnedag, hvor udstil-
lingstekniker Niels Knudsen gav gode råd undervejs. Gæ-
sterne kunne bl.a. tegne et rigtigt marsvin, der – sammen
med en spættet sæl – efterfølgende blev dissekeret af muse-
ets medarbejdere og Trine Hammer Jensen, der er dyrlæge
på Veterinærinstituttet i Århus. Inden undersøgelsen fortalte
Ragnhild Skov om museets arbejde med nødstedte sæler og
hvaler. Et par dage efter fik museet besøg af konservator Er-
ling Mørk, der tidligere har udstoppet en hvalros for museet.
Han fortalte om arbejdet med at konservere og udstoppe dyr.
Undervejs demonstrerede han udstopning af en spættet sæl,
der efterfølgende er blevet opsat som museets ”klappesæl” i
informationsskranken.
Sommerferiens aktiviteter byder primært på åbent labo-
ratorium, fiskefodringer, vadevandringer samt sejlads med
Dissektion af marsvin.
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...168