147
En brydningstid
Op gennem 1960’erne dukker nye landvindingsplaner op
17
.
En af de mest omfattende planer, Vadehavsplanen, går ud på
at inddæmme hele området bag de tre danske vadehavsøer,
Mandø, Rømø og Fanø for derigennem at skabe et strand- og
ferieparadis, der kan tiltrække betalende turister
18
19
. Imod
dette skriver Horst Meesenburg, der på dette tidspunkt er
biolog ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Han mener
ikke, at planen sikrer mod stormflodsfaren, og desuden vil
den ”
ødelægge et dynamisk, spændende og mangesidet mil-
”. Med denne formulering afspejler Horst Meesenburg en
begyndende bekymring for natur og miljø i Vadehavet, men
selv for en biolog synes muligheden for landindvinding og
landbrugsproduktion at vægte højere. Han skriver:
”Hvad
der er endnu vigtigere er, at fremtidige opvækstmuligheder
for forlandsmarsk stoppes, og chancerne for forsat landvin-
ding dermed er forspildt. I dag er landvinding et uartigt ord
- løsenet er ”rekreative formål”, men den dag vil komme,
hvor landbrug igen er en rentabel forretning og dets pro-
dukter mangelvarer. Af denne grund er det vigtigt ikke at
blokere for fremtidige muligheder
20
.
Landspolitisk er der også grøde i luften. Venstre forsø-
ger stadig at fremme en landbrugspolitik langt an på store
inddigningsprojekter i alle egne af landet, men oppositio-
nen anført af den radikale politiker J.J. Bolvig er begyndt at
stille spørgsmål ved det berettigede i denne praksis. Det står
efterhånden klart, at landets industri- og landbrugsproduk-
tion har en række negative sideeffekter. Forurenede søer og
vandløb taler sit tydelige sprog, hvilket giver vind i sejlene
for en gryende miljøbevægelse. På den anden side er mange
mennesker økonomisk afhængige af de arbejdspladser, der
ligger inden for selv samme erhverv, så trods en voksende
skepsis overfor industrisamfundets produktionstankegang,
vælger et flertal at stemme Danmark - og landbruget - ind
i EF i 1972. Dette er året efter, at den socialdemokratiske
regering har oprettet landets første Forureningsministerium,
der imidlertid foreløbigt - som navnet tilsiger - begrænser
sig til at prøve at minimere det fremvoksende forbrugersam-
funds skadevirkninger på natur og miljø.
Blandt beboerne i Tøndermarsken er støtten til den lo-
kale landbrugsproduktion massiv, men også her er der nye
toner på vej. Udbygningen af det danske velfærdssamfund
har bragt nye pleje-, børne- og uddannelsesinstitutioner
til området og med dem også nye borgere med en anden
indgangsvinkel til natur og samfund end den eksisterende
landbokultur. Nogle af disse bliver toneangivende i den ef-
terfølgende debat om det fremskudte dige, hvor landbruget
kommer i den situation, at det må forsvare sine interesser
overfor nye ideer om den rette brug af de områder, som er-
hvervet traditionelt har gjort krav på.
Grafisk illustration af Vadehavsplanen. Kilde: Niels Kingo
Jacobsen. - Outline and Evaluation of the Threats to the Natural
Ecosystems of the Danish Wadden Sea Area i: Proceedings of the
Conference of Wadden Sea Experts held at the Island of Scher-
monnikoog, the Netherlands, 26-28 November 1975, p. 36.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...240