151
På høringen om det fremskudte dige udtaler den tidligere
Minister for Offentlige Arbejder, Niels Matthiasen sig i lig-
nende vendinger i et forsøg på at forklare
”den voldsomme
agitation for det nye havdige”
blandt lokalbefolkningen. Han
siger:
”I må forstå, at Tøndermarsken er det nordligste af fri-
serområdet, af den landstrækning, hvor man igennem 7-800
år har levet med den tanke, at man skulle sikre sig mod havet.
Man har skullet skabe nyt land, og generation efter genera-
tion har været engageret i dette arbejde. Man har derfor haft
en ærgerrighed med hensyn til, at man skulle skabe mulighed
for et nyt havdige i det her århundrede. Selve den tanke, at
man vil skabe nyt land og vil flytte digelinjen længere ud, er
noget, der lever i befolkningen langs friserkysten …”
47
.
I disse ord, som i Tim Ingolds teori, ligger der en fare
for at romantisere og essentialisere den umiddelbare, lokale
tilknytning til et givent sted. Ingolds perspektiv er således
blevet kritiseret for at forudsætte stedet som noget småt og
autentisk
48
, der tildeles den altdominerende rolle i lokalsam-
fundets kollektive identifikationer. For at forstå de komplek-
se relationer, der indgår i skabelsen af et steds betydning,
Det fremskudte dige med Margrethe Kog og Saltvandssøen i baggrunden. Foto: John Frikke.
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...240