152
må man imidlertid hæve blikket og se ud over det lokale
udgangspunkt. De tilsyneladende umiddelbare erfaringer af
sted og lokalsamfund, som Ingold beskriver, står ikke alene,
men konstitueres i et samspil med sociale og rumlige rela-
tioner på flere planer
49
. Lokale, nationale, regionale og glo-
bale forestillinger om og erfaringer med konkrete og virtu-
elle steder (herunder ikke mindst de moderne massemedier)
spiller sammen i det enkelte individs forståelse af
sit
sted,
en forståelse, der ikke nødvendigvis deles af andre.
Også i sagen om det fremskudte dige spiller mange for-
skellige aktører (lokale og nationale politikere, græsrødder,
beboere, journalister og naturen selv) ind på den endelige
definition af det fremskudte dige som et naturens sted.
Alligevel giver det mening at skelne analytisk mellem to
grundlæggende forskellige relationer til naturgrundlaget og
til det konkrete sted. I det følgende skitseres disse to forskel-
lige tilgange til stedet, og det beskrives hvorledes de, trods
en fælles forankring i kropslige praksisser, fører til forskel-
lige perspektiver på samme områdes karakter, betydning og
rette anvendelse.
En forårsvåd marsk. Foto: John Frikke.
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...240