146
organisation og arbejdsledelse, vil man uden tvivl med held
kunne gennemføre store landvindingsarbejder, og man vil
endvidere kunne tilvejebringe nye erfaringer, der kan virke
befrugtende og retningsgivende for fremtidig gerning, både i
Vadehavet og i marsken og måske også i andre kystnære om-
råder i vort land, hvor der måtte findes en mulighed for en
udvidelse af landområdet og en intensivering af kystlandets
udnyttelse
14
. Geograferne forestiller sig således, at land-
vindingsarbejder, der hidtil har været en dyr og økonomisk
set ikke særlig fordelagtig investering, med nye maskinelle
teknikker udarbejdet i Holland, i al almindelighed vil kunne
bidrage positivt til udviklingen af den danske økonomi.
Tre år senere oplyser en lille artikel i Jyske Tidende, at
professor Niels Nielsen vurderer, at indvindingen af land
ud for Højer har været ”
en straalende success
” og at ind-
digningen af det ny 1000 ha store kog mellem Emmerlev
og rigsgrænsen derfor bør sættes i værk ”
i indeværende
sommer
”. Samtidigt råder han til, at forhandlinger med de
tyske landvindingsmyndigheder indledes med henblik på
etablering af en fælles digelinje fra Emmerlev og helt til
Hindenburg-dæmningen på den tyske side af rigsgrænsen
15
.
I 1963 følges dette af en bog om emnet, hvori professor
Børge Jacobsen i detaljer beskriver projektets praktiske ud-
førelse og økonomiske muligheder
16
.
Ingen taler på dette tidspunkt om natur eller fugle.
Naturen - i det omfang den udskilles som særskilt enhed -
ses udelukkende som en ressource til gavn for menneskets
fortsatte velfærd. I det omfang, der er tale om en beskyt-
telsesdiskurs, er det beskyttelsen af mennesker og ejendom,
der er tale om. Sikkerheden går frem for alt. Naturen er
grundlaget for vækst og fremgang men også en potentiel
dræber, der derfor må kontrolleres. Til dette har man brug
for moderne teknik, og det er således ingen tilfældighed, når
mange af de citerede artikler er skrevet af eller om ingeni-
ører og videnskabsmænd. Disse er samtidens helte. Det er
dem, der kan og skal forme naturen til menneskets bedste.
Børge Jacobsens skitse over nye landvindinger i forbindelse med anlæggelse af et fremskudt dige.
Kilde: Børge Jacobsen - Meddelelser fra Skalling-Laboratoriet, nr. 18 1963. Bilag.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...240