137
indirekte omsætning og beskæftigelse i Danmark på hen-
holdsvis 10,2 mia. kr. og 8.400 årsværk. Det kan på denne
baggrund kun konkluderes, at offshoremarkedet har en be-
tydelig værdi for det danske samfund - og at der er noget at
komme efter for de virksomheder, som har mod, vilje og
evne til at trænge ind på markedet.
Afslutning
Siden de første fund af kulbrinter i den danske del af
Nordsøen blev gjort i 1966 - og den første olieproduktion
igangsat fra Dan-feltet i 1972 - er offshoreaktiviteterne på
den danske Nordsøsokkel blevet stadig mere omfattende.
Udviklingen kom først for alvor i gang med opbygningen
af de store felter Gorm og Tyra i begyndelsen af 1980’erne.
Sammen med Dan blev disse felter centre i DUC’s produk-
tionssystem på Nordsøen, som i dag tæller i alt 15 produce-
rende olie- og gasfelter med Mærsk Olie og Gas som ope-
ratør. Herudover findes yderligere fire producerende felter,
der opereres af henholdsvis Amerada Hess og DONG E&P.
Produktionen toppede i 2004, men en samlet produktion på
godt 17 mio. tons olie og godt 9 mia. normalkubikmeter gas
i 2006 indikerer, at der endnu er et pænt tidsrum til de sidste
kulbrinter er hentet op fra dansk Nordsøsokkel.
Mængden af danskproducerede kulbrinter er et resultat
af dels produktionsapparatets udbygning, dels teknologiske
forbedringer på såvel efterforsknings- som indvindingssiden.
En del af denne teknologi produceres i Esbjerg, der siden
1960’erne har været basehavn for operationerne offshore på
Nordsøen. Frem til slutningen af 1970’erne havde aktiviteter-
ne dog ikke stor effekt på Esbjergs erhvervsliv, men med de
store feltopbygninger i begyndelsen af 1980’erne oplevede
Esbjerg et regulært olieboom og opkomst af en ny industri,
Den centrale del af Halfdan-feltet, der blev fundet i 1999 og siden har været under kontinuerlig udbygning. Foto: Medvind.
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...240