135
værdi er dog langt fra begrænset til investeringerne i efter-
forskning, feltudbygning og -drift, som er de primære akti-
viteter på Nordsøen. I virkeligheden udgør disse investerin-
ger kun en mindre del af det samlede regnskab, hvilket vil
fremgå af opstillingen i Tabel 1 over den værdi, som pro-
duktionen af godt 17 mio. tons olie og 9,2 mia. m
3
naturgas
fra de 19 producerende felter på den danske Nordsøsokkel
totalt set genererede i 2006.
Energistyrelsens imponerende talværdier er dog ikke
fuldt dækkende, idet man ikke har forsøgt at beregne den
afledte omsætnings- og beskæftigelsesmæssige effekt, der
skabes af de danske offshoreaktiviteter på Nordsøen.
For 2006 vil udgangspunktet for en sådan beregning
selvsagt være de 10,5 mia. kr., som dette år blev investe-
ret i
efterforskning, feltudbygning og -drift
på den danske
Nordsø-sokkel. Imidlertid resulterede kun en del af disse
investeringer i ordrer hos danske underleverandører. For at
kunne gennemføre en beregning må man derfor i udgangs-
punktet have en rimelig sikker indikation på investeringer-
nes fordeling mellem danske og udenlandske leverandører.
Til grund for vore beregninger ligger en leverandørli-
ste fra Mærsk Olie og Gas AS, som i 2006 sad på omkring
80 % af det danske offshoremarked.
I 2006 fordelte Mærsk Olie og Gas AS’ investerin-
ger på den danske Nordsøsokkel sig på knap 1.000 un-
derleverandører, hvoraf 56 % var danske virksomheder,
mens de resterende 44 % var hjemmehørende i udlandet.
Omsætningsfordelingen var dog ikke ganske tilsvarende,
idet 50,1 % af investeringerne kom udenlandske underleve-
randører til gode, mens danske underleverandører nød godt
af 49,9 % af investeringerne - eller omkring 4,024 mia. kr.
5
Forudsætter man, at Mærsk Olie og Gas' investerings-
fordeling også var gældende for de øvrige operatører på
den danske Nordsø-sokkel i 2006, lå den samlede omsæt-
ningsmæssige værdi i Danmark af investeringerne på dansk
Nordsø i 2006 altså på godt 5,2 mia. kr.
Dette beløb er dog kun en del af det afkast, som Nord-
søaktiviteterne genererer i Danmark, idet mange af de dan-
ske underleverandører udnytter erfaringen fra dansk offsho-
re til også at engagere sig på det internationale offshoremar-
ked. Fra en undersøgelse udført af Fiskeri- og Søfartsmuseet
i 2002 ved man, at andelen dengang lå på omkring 40 %
af virksomhederne. En opdaterende undersøgelse af et re-
præsentativt udsnit på ca. 10 % af de dengang forespurgte
virksomheder indikerer, at andelen af internationalt aktive
offshorerelaterede virksomheder i dag udgør omkring 55
% af samtlige virksomheder. Vigtigere er dog, at det sam-
lede internationale element af disse virksomheders samlede
offshorerelaterede omsætning i samme periode er steget fra
knap 20 til knap 40 % af totalen for samtlige virksomheders
offshoreomsætning
6
. Dette giver en faktor 1,4 i forholdet
mellem eksport- og hjemmemarked, hvilket betyder, at den
direkte omsætningsmæssige værdi af danske offshorerela-
terede virksomheders engagement i dansk og international
offshore ligger på et niveau omkring 7,3 mia. kr.
Imidlertid sætter disse virksomheders offshorerelaterede
omsætning via diverse underleverandører sig også spor vi-
dere i det danske økonomiske system. 2002-undersøgelsen
7
godtgjorde i denne sammenhæng, at en beregningsfaktor på
1,4 i så henseende var gældende på landsplan. Set ud fra
dette perspektiv vil omsætningen hos de primære offshore-
virksomheder generere yderligere en omsætning på omkring
2,9 mia. kr. i det danske samfund, hvis samlede direkte og
indirekte afkast af offshoreinvesteringerne på Nordsøen i så
fald vil beløbe sig til omkring 10,2 mia. kr. Heraf sidder
Tabel 1
De danske offshoreaktiviteters samfundsøkonomiske
værdi, status 2006
Investeringer på dansk Nordsøsokkel:
10,5 mia. kr.
Samlet værdi af den danske salgsproduktion:
60,7 mia. kr.
Positiv effekt på dansk handelsbalance:
30,8 mia. kr.
Positiv effekt på dansk betalingsbalance*:
30,0 mia. kr.
Statens indtægter via skatter, afgifter, royalties m.v.: 31,5 mia. kr.
Kilde:Energistyrelsen:Danmarksolie-oggasproduktion2006,Kbh.2007.
*
Effekten er af Energistyrelsen beregnet ud fra en international oliepris
på 50 US-dollars pr. tønde. En højere international oliepris vil selvsagt
have større effekt på betalingsbalancen.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...240