133
over konsolidering også vækst og nyetableringer, dog med
betydelige udsving undervejs. I forhold til tidligere var mo-
tiverne for at træde ind på markedet blevet ændret. Krisen
i Esbjerg-fiskeriet i midten af 1980’erne pressede mange
virksomheder til nytænkning. Offshoresektoren virkede
som et fornuftigt alternativ. Kravene for nye virksomhe-
der var dog blevet øget i takt med branchens vækst. Som
konsekvens heraf skete der en klar udskilning mellem de
virksomheder, der forstod at leve op til kravene og dem,
som ikke gjorde. Det var ikke altid, at store og velkendte
virksomheder klarede sig bedre end mindre virksomheder.
Nogle af de større virksomheder så måske lidt let på krav
om kvalitetsstyring ud fra en opfattelse af, at de med deres
ofte mange år i bagagen sagtens kunne levere det krævede.
Resultatet var imidlertid, at det i flere tilfælde blev de små
eller mellemstore virksomheder, der løb med ordrerne, fordi
de gjorde sig umage med at leve op til de stillede krav.
For periodens nye virksomheder var der stadig meget
at lære, selv når det var bevist, at virksomheden formåede
at leve op til de stillede krav. Nogle virksomheder blev ved
deres indgang på markedet mødt med meget hårde forsik-
ringsmæssige vilkår; krav der senere blev lempet, da det
stod klart, hvilke kvalitets- og sikkerhedskrav der i forve-
jen gjorde sig gældende. Dette og lignende eksempler illu-
strerer dog de uventede udfordringer, der undertiden kunne
møde virksomhederne.
At have styr på sikkerhed og kvalitet var et gennemgåen-
de krav for at bide sig fast på offshoremarkedet, men også i
1990’erne var de personlige kontakter en central faktor, hvis
man ville ind. For en lille og nystartet virksomhed uden no-
gen form for referencer var det vanskeligt at komme ind på
markedet. Personlige relationer fra tidligere ansættelsesfor-
hold og fra tidligere kundekredse var derfor vigtige - præcis
på samme måde, som det havde været vigtigt med erfarne
udenlandske kontakter i offshoreindustriens første år.
Omkring årtusindskiftet kom der blandt Esbjergs off-
shorerelaterede virksomheder stadig mere fokus mod det
internationale offshoremarked. Esbjerg-virksomhederne
havde i de forudgående årtier haft offshoreaktiviteterne
på den danske del af Nordsøen som en udviklingsmæssig
”kravlegård”. De største og mest veletablerede firmaer var
nået ud af kravlegården og begyndte nu at ekspandere på det
internationale marked, men fra omkring 2000 begyndte flere
andre og mindre virksomheder ligeledes at forfølge mulig-
hederne i udlandet. Selvom Esbjergs offshorebranche efter
årtusindskiftet fortrinsvis må karakteriseres som bestående
af etablerede firmaer med stadig større eksportfokus, kom
der også nye virksomheder til i disse år. Som det også havde
været tilfældet i tidligere perioder, etableredes disse virk-
somheder som oftest ved, at der blev fundet et ”hul i marke-
det” - d.v.s. steder, hvor virksomheden fandt mulighed for at
Platformene på den danske del af Nordsøen er i flere tilfælde af en
betragtelig størrelse, og der kan være langt at gå fra et platforms-
afsnit til et andet. Billedet her er fra Tyra-Øst.
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...240