131
årene fra 1989 til 1994, hvor antallet af årsværk steg fra knap
1.400 til knap 2.500, mens der i den følgende 5-årsperiode
frem til 1999 kun blev tilføjet yderligere 300 årsværk.
Antallet af årsværk i offshoreindustrien er dog ikke re-
elt udtryk for aktiviteternes samlede afledte effekt. Det kom
frem via et forskningsprojekt, som på baggrund af oplys-
ninger fra offshorebranchen og dennes underleverandører
kunne godtgøre, at offshoreaktiviteter i 1999/2000 samlet
generede en beskæftigelse på omkring 3.500 årsværk og en
omsætning på ca. 4,6 mia. kr. i den sydvestjyske region.
I årene efter 2000 stagnerede kulbrinteproduktionen fra
den danske del af Nordsøen. I forsøg på at fastholde produk-
tionen på det højst mulige niveau satte operatørselskaberne
ind med yderligere investeringer i udbygninger og forbedret
indvindingsteknologi. Også driftsomkostningerne steg, idet
flere af platformene på felterne efterhånden havde nået en
alder, som tilsagde øget vedligehold. Skønt de sydvestjyske
offshorevirksomheder således havde et stort hjemmemar-
ked, begyndte flere imidlertid at vende blikket mod det in-
ternationale offshoremarked, hvor man efter de seneste års
kompetenceopbygning nu så muligheder for at vinde fodfæ-
ste og konsolidere sig.
2
Vejen ind på offshoremarkedet
Efter belysningen af offshoreindustriens generelle histo-
riske udvikling fokuseres i dette afsnit på udviklingen på
virksomhedsniveau. Vægten er lagt på en kort beskrivelse af
de forskellige sæt af udfordringer, som virksomhederne har
mødt på deres vej ind i den danske offshorebranche i hen-
holdsvis den tidlige etableringsfase i 1970’erne, boomårene
omkring 1980, den efterfølgende konsolideringsfase frem
mod årtusindskiftet og de seneste år, hvor eksportmarkedet
har spillet en stadig større rolle.
Perioden fra 1966 frem til 1978 var etableringsfasen for
offshoreindustrien i Esbjerg. De virksomheder, der startede
i offshoresektoren i denne periode, baserede sig ofte på den
ekspertise og de ydelser, der i forvejen blev udbudt til andre
sektorer. Vejen ind på offshoremarkedet var ofte lidt tilfæl-
dig. Fra dagspressen vidste de lokale virksomhedsledere,
at olien fra Nordsøen gav stor aktivitet. Der var imidlertid
ESVAGT GAMMA i Dokhavnen for indladning af gods til felterne på Nordsøen. Skibet tilhører Esvagt - Esbjerg Vagtskibsselskab - der er
en af de lokalt stiftede virksomheder, som i dag opererer på det internationale offshoremarked.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...240