130
ved udgangen af 1985 på mindst 130, og antallet af offsho-
rebeskæftigede i regionen var som minimum øget fra godt
200 i 1979 til knap 1.100 årsværk i 1984.
Set ud fra en overordnet betragtning har offshoresek-
toren - også i Esbjerg - været præget af konsolidering og
vækst siden 1986, men der har været betydelige udsving
undervejs. Den omvendte oliekrise i 1986 førte på den dan-
ske del af Nordsøen i de følgende år til en vis aktivitetsom-
bremsning, hvis effekt satte sig mærkbare spor i den offsho-
rerelaterede omsætning på Esbjerg Havn og i mindre grad
Esbjerg Lufthavn. I forhold til boomårenes massive tilgang
af offshorerelaterede virksomheder steg antallet af nye le-
verandørvirksomheder fra 1986 til 1990 gennemsnitlig med
blot 5,8 nytilkommere på årsbasis og eksklusive operatø-
rernes egne medarbejdere fandt antallet af offshorebeskæf-
tigede i Esbjerg-områdets erhvervsliv nu også en jævnere
stigningstakt fra knap 1.000 i 1984 til knap 1.400 årsværk i
1989.
Ved årsskiftet 1985/86 var Mærsk Olie og Gas AS ble-
vet eneoperatør for DUC. I forbindelse med den omvendte
oliekrise udarbejdede Mærsk Olie og Gas AS et nyt koncept
for kulbrinteindvindingen fra Nordsøen. Konceptet kombi-
nerede en række forskellige teknologier, som i de følgende
år blev afprøvet og videreudviklet via flere mindre projek-
ter. Fra 1991 var man klar til at iværksætte det ny samlede
koncept via dels udbygning af eksisterende, dels opbygning
af nye felter. Da dette skulle ske sideløbende med produk-
tion og almindelig feltdrift, besluttede man at flytte opera-
tørselskabets ingeniørafdeling til Esbjerg for at få den tæt-
test mulige kontakt mellem ingeniører og driftsfolk. Disse
dispositioner fik konsekvens for Esbjerg på to måder.
For det første opnåede byens deciderede offshorevirk-
somheder et generelt kompetenceløft via den tættere kon-
takt til operatørens projekterende ingeniører samt det stadig
mere direkte engagement i den fortsatte teknologiudvikling,
som fra 1991 og frem til årtusindskiftet mere end fordoble-
de Danmarks kulbrinteproduktion. Resultatet af den øgede
lokale kompetence kunne blandt andet spores via erhver-
velse af driftskontrakter, positionering på det internationa-
le marked for ombygning og vedligehold af borerigge og
engagement på udenlandske offshoremarkeder, hvor knap
halvdelen af Esbjerg-områdets virksomheder var aktive i
2000. Også etableringen i 1997 af en civilingeniøruddan-
nelse i olie- og gasteknologi i Esbjerg kunne ses som udtryk
for dette kompetenceløft i regionen.
For det andet medførte DUCs udbygningsprogram på
Nordsøen massive investeringer og en hermed forbundet ak-
tivitetsstigning på dansk Nordsøsokkel. Det satte også spor
i Esbjerg. På Esbjerg Havn steg den gennemsnitlige offsho-
rerelaterede omsætning på årsbasis efter 1991 med 2,5 % pr.
år af havnens totale omsætning i forhold til den tilsvarende
andel i årene fra 1986 til 1990, og i Esbjerg Lufthavn nåede
passagertallet med helikopterne til Nordsøfelterne atter op i
nærheden af tallene fra boomårenes toppunkt i 1983. I mod-
sætning til boomårene var der nu færre virksomheder fra
andre egne af Danmark, som søgte til Esbjerg, men endnu
en halv snes offshorespecialiserede selskaber fra Norge,
Storbritannien og USA etablerede filialer her. Lokalt opstod
der fortsat nye offshorerettede virksomheder, ligesom flere
veletablerede Esbjerg-firmaer nu kom ind som offshorele-
verandører. Efter 1991 øgedes antallet af offshorerelaterede
virksomheder i Esbjerg til 180 i 1994 og godt 210 i 1999.
Den offshorerelaterede beskæftigelse steg også - kraftigst i
Semco Maritime er med sine omkring 1.600 medarbejdere i dag
Esbjergs største offshore-relaterede virksomhed.
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...240