139
mationer hentes fra Villy Søgaard & Inge Sofie Sørensen:
Offshoreaktiviteter på Nordsøen og basebyen Esbjerg
,Århus
1983, Lindy Tanvig:
Esbjerg - en olieby i Danmark
, Esbjerg
1983 og Lindy Tanvig: Danish Offshore Labour Recruit-
ment and the Offshore Impact on Esbjerg,
The North Sea -
Resources & Sea Way
, Aberdeen 1996, p. 274-286. Vedrø-
rende særlige aspekter omkring Esbjerg Havn kan desuden
henvises til Morten Hahn-Pedersen (red.):
Esbjerg Havn
1868-1993
, Esbjerg 1993, Morten Hahn-Pedersen & Søren
Byskov: A Diversity of Infrastructure - The Development of
the Port of Esbjerg 1868-2000,
Bridging Troubled Waters
,
Esbjerg 2005 samt Morten Karnøe Søndergaard & Morten
Hahn-Pedersen:
Afledt effekt af aktiviteter på Esbjerg Havn
,
Esbjerg 2005. Udviklingen af enkeltvirksomheder er bl.a.
belyst i Morten Hahn-Pedersen: Local Entreprenuership in
the Danish Offshore Industry,
International Journal of Ma-
ritime History
, Vol. XIV, No. 2 (2003), p. 123-143 og Mor-
ten Hahn-Pedersen & Mette Guldberg:
Sikkerhed til søs -
ESVAGT gennem 25 år
, Esbjerg 2006.
3.
Afsnittet er baseret på en række interviews med folk fra
offshorerelaterede virksomheder i forbindelse med nærvæ-
rende undersøgelse. Af diskretionshensyn er meddelerne
anonymiseret i nærværende fremstilling. Samtlige inter-
views foreligger fuldt udskrevet i Fiskeri- og Søfartsmuseets
arkiver under FOS:OP 862, SMV-undersøgelsen 2007, som
af hensyn til meddelerne vil være båndlagt frem til 2032.
4.
Energistyrelsen:
Danmarks olie- og gasproduktion 2006
,
København 2007, p. 102.
5.
Der skal her rettes en varm tak til Mærsk Olie og Gas
AS for en særdeles velvillig behandling af vor anmodning
om indsigt i selskabets leverandørforhold i relation til denne
undersøgelse. Mærsk Olie og Gas AS investerede på dansk
Nordsøsokkel i 2006 godt 8 mia. kr. i efterforskning, ud-
bygning samt drift og vedligehold af felterne. Disse investe-
ringer afstedkom ordrer til i alt 994 leverandører i Danmark
(total 556 leverandører) og udlandet (total 438 leverandø-
rer). På vor anmodning kørte Mærsk Olie og Gas AS en liste
over disse leverandører på navn, adresse og faktuel omsæt-
ning pr. leverandør med en forud ansat bagatelgrænse på
en årsomsætning på minimum 1 mio. kr. i forhold til den
enkelte leverandørvirksomhed. Denne kørsel resulterede i
navne, adresser og faktuel omsætning i 2006 med i alt 367
leverandører fordelt på 181 danske og 186 udenlandske
virksomheder med en omsætning i forhold til Mærsk Olie
og Gas AS på mere end 1 mio. kr. i det givne år. For Dan-
marks vedkommende stod disse leverandører for i alt knap
97 % af selskabets danske omsætning, mens de navngivne
udenlandske leverandørvirksomheder tegnede sig for knap
98 % af værdien af Mærsk Olie og Gas AS’ udenlandske
ordrer på leverancer og ydelser til selskabets felter på den
danske Nordsø i år 2006. Alt i alt er der altså tale om en
”second to none” kilde i forhold til undersøgelser af nærvæ-
rende karakter. Af hensyn til materialets følsomhed og dybt
fortrolige karakter, er Mærsk Olie og Gas AS’ leverandørli-
ste for 2006 henlagt i Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiver un-
der FOS: OP 862, SMV-undersøgelsen 2007 og som sagens
øvrige akter båndlagt frem til 2032.
6.
Kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse be-
svaret af et repræsentativt udvalg på en snes offshorerelate-
rede danske virksomheder. De enkelte virksomheders svar
er ligeledes henlagt i Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiver
under FOS: OP 862, SMV-undersøgelsen 2007 og som sa-
gens øvrige akter båndlagt frem til 2032. Informationerne
i afsnittet baserer sig i øvrigt på Morten Hahn-Pedersen &
Marit Jensen: op. cit., Esbjerg 2002.
7.
Morten Hahn-Pedersen & Marit Jensen: op. cit., Esbjerg
2002.
8.
Cambridge Energy Research Associates:
Oil Taxation
and Oil Company Motivation
, Cambridge May 2003 og
Cambridge Energy Research Associates:
Discussion of Po-
tential Impact on Danish Employment of Changes in Hy-
drocarbon Taxation and Activity Levels
, Cambridge June
2003 samt Morten Hahn-Pedersen: op. cit., (under udgiv-
else 2008). Set i forhold til tallene i Morten Hahn-Pedersen
& Marit Jensen: op. cit. Esbjerg 2002 er den danske andel
af Nordsø-investeringerne i 2006 blevet fordoblet fra 2,6 til
5,2 mia. kr. Omregnes til US-dollars efter tidens kurs får
man imidlertid p.g.a. det mellemliggende kursfald en stig-
ning fra 323-930 mio. US-dollars. Af denne årsag er valgt
omregning til en beskæftigelsesfaktor i forhold til danske
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...240