129
og havde som sådan et stort ord at skulle have sagt med
hensyn til valg af leverandører, hvor selskabet klart fore-
trak allerede kendte virksomheder fra udlandet. Dermed
var de reelle muligheder for danske virksomheder for at få
berøring med offshoreaktiviteterne på Nordsøen i virkelig-
heden begrænset til København, hvor koncessionshaveren
havde hovedkontor, og til Esbjerg, der i 1966 blev udset
som base for de første efterforskningsboringer i den dan-
ske Nordsøsokkel. Af disse muligheder talte nærheden til
de praktiske aktiviteter i sidste ende mest, og da en dansk
offshoreindustri begyndte at etablere sig, kom tyngdepunk-
tet til at ligge i Esbjerg.
Offshoreaktiviteterne var dog længe om at slå igennem
i Esbjerg. I årene fra 1966 til 1978 tjente Esbjerg primært
som base for DUCs luftbårne og søgående transporter af
mandskab, materiel og forsyninger til felterne på Nordsøen.
Trods opbygning og senere udvidelse af Dan-feltet hvilede
hovedparten af de egentlige offshoreaktiviteter som nævnt
på udenlandske selskaber, der også rekvirerede alle specia-
liserede offshoreprodukter og -ydelser uden for Danmarks
grænser. Bortset fra Esbjerg Brandskole (nu Falck Nutec
Esbjerg A/S), der i 1972 begyndte at udbyde uddannelses-
kurser i offshorebrandbekæmpelse og -sikkerhed, var der
da heller ingen af de omkring en snes lokale virksomhe-
der, som i løbet af disse år kom ind som leverandører til
DUC, der gjorde forsøg på at tilegne sig og udbyde særlige
kompetencer med speciel relevans for offshoresektoren. I
princippet leverede man blot de samme varer og ydelser til
DUC, som man i forvejen leverede til alle andre, og den
offshoreafledte omsætning i Esbjerg synes at have været
særdeles beskeden.
Mod slutningen af perioden steg imidlertid det danske
engagement i offshoreaktiviteterne. I 1975 overtog det se-
nere Mærsk Olie og Gas AS operatørskabet for Dan-feltet
fra det amerikanske olieselskab, Gulf, og i relation til A.P.
Møllers bestræbelser på at etablere kompetente, danske al-
ternativer til de udenlandske selskaber på forskellige offsho-
rerelaterede ydelser dannedes selskaberne Maersk Drilling,
Maersk Helicopters og Danbor Service, der alle fik base i
Esbjerg i årene mellem 1975 og 1978.
Det var i årene 1979 til 1985, at Nordsøens offshoreak-
tiviteter for alvor fik tag i Esbjerg. På Esbjerg Havn nåede
den offshorerelaterede omsætning under naturgasprojektet
(opbygningen af Tyra-feltet med sørørledninger, landværts
anlæg og naturgasnet) omtrent en nidobling af den tilsva-
rende omsætning i midten af 1970'erne, og havnen gennem-
førte udbygninger med henblik på offshoresektorens behov.
Også i lufthavnen blev der udbygget, og passagertallet med
helikopterne til Nordsøfelterne steg fra omkring 10.000 i
1979 over et toppunkt på ca. 54.000 i 1983 til knap 33.000 i
1985.
I forbindelse med gennemførelsen af de store Gorm- og
Tyra-projekter iværksatte A.P. Møller forskellige initiati-
ver med henblik på at øge dansk erhvervslivs muligheder
for deltagelse heri. Resultatet blev, at op mod halvdelen
af DUCs ordrer ved de to projekter gik til danske selska-
ber, hvoraf mange havde fulgt A.P. Møllers opfordring til
at søge joint venture-samarbejde med offshore-erfarne,
udenlandske selskaber for - ligesom A.P. Møller i relation
til DUC-partnerne - herigennem at have mulighed for at er-
hverve kompetence og know-how på dette særlige område.
Henved en snes danske virksomheder med hovedkontor
andetsteds og omkring en halv snes udenlandske offsho-
reselskaber etablerede på denne baggrund nu afdelinger i
Esbjerg. Hertil kom en del virksomheder, der uden at have
ordrer alligevel søgte til byen alene i håbet om at få del i det
olieboom, som syntes undervejs. Også regionens erhvervs-
og uddannelsesliv begyndte nu at spore sig mere målrettet
ind på offshorebranchen. Man så de første lokale virksom-
hedsetableringer med direkte fokus på udnyttelse af de mu-
ligheder, som Nordsøens olie- og gasaktiviteter måtte kaste
af sig i Esbjerg, ligesom der på kursus- og uddannelsesom-
rådet blev igangsat initiativer rettet mod offshoresektorens
behov.
Sideløbende med denne begyndende kompetenceopbyg-
ning medførte den generelle aktivitetsstigning i offshoresek-
toren imidlertid også, at flere allerede eksisterende Esbjerg-
firmaer nu kom ind som leverandører til offshoreselskaber-
ne. Mens der endnu i 1978 kun havde været omkring 20
offshorerelaterede virksomheder i Esbjerg-området, lå tallet
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...240