119
Han Herred Havbådebyggeri på Slettestrand er et åbent
værksted, hvor gæster er velkomne til at følge arbejdet med
bådene. Man kan også følge med i Han Herred Havbåde på
hjemmesiden
Epilog
Nede ved Haw i Thorupstrand er børnene sidst på aftenen
ved at være færdige med at rense dagens rødspætter, så de
kan komme på auktion og nå forbrugerne i de europæiske
storbyer næste dag. Sara fik ikke chancen for at komme med
på renseholdet lørdag aften, for det var ikke længere hav-
vejr. Til gengæld kom hun med på tur til de tre ”festlokaler”,
de unge i fiskerlejet har indrettet rundt omkring. Mads har
selv det ene af dem. Det er et rum mellem redskabshuset og
brændeskuret mod vest. Her er der lys, musikanlæg, beha-
gelig sofaplads, gode drikkevarer, plakater på de rå mure og
en dejlig sommmerduft af fyrreharpiks fra brændestablen
af bjergfyr, der udgør festlokalets nordvæg. Her dropper
man gerne ind uanmeldt for at møde de andre, for at snakke,
synge og hygge sig. Og efter et par timer fortsætter man til
et af de andre steder. Sara var senere med i ”Hulen”, der lig-
ger mellem hestestalden og kostalden på Strandgården og
til sidst i ”Perlen”, der ligger i et redskabshus, der hører til
et af de gamle fiskerhuse, som en ung fisker lige har købt
og er ved at sætte i stand til sig selv - og en kommende
kæreste. Senere mødtes de mange unge for at feste igennem
i Fjerritslev, hvor man, når vejret tillader det, mødes lørdag
nat.
Søndag aften gik turen tilbage til efterskolen i flok og
følge fra Thorupstrand og omegn, nu med en af de andre
forældre ved rattet. Sara havde på sin første weekend fået
blik for, hvorfor havdrengene ikke har noget problem med
at skaffe kærester til fiskerlejet. Hver weekend søger de
hjem fra nær og fjern for ikke at gå glip af noget; for i deres
øjne er det hér, det sker. Hun fik oplevet at møde voksne, der
ikke skelner imellem arbejde og fritid og som heller ikke
skelner imellem, om det er børn, unge eller voksne, når de
spørger interesseret til, hvor man som et nyt ansigt kommer
fra, hvad man laver, interesserer sig for og har lyst til. Nu
forstår hun - der kommer fra en større by - bedre, at man
kan få lyst til at vende hjem og tage del i det blomstrende
ungdomsliv, der folder sig ud i et levende fiskersamfund,
selvom det ligger langt ude på kysten, en times kørsel fra
nærmeste storby. Og hun forstår lidt bedre, at Karen og hen-
des mange veninder i nabolaget, som er kommet til udefra, i
deres grønne ungdom har fået lyst til at flytte herud, slå sig
ned og blive en aktiv del af livet. ”Så det ...”
Noter
1.
I juni 2003 nedsatte fødevareminister Mariann Fischer
Boel efter aftale med Folketingets Fødevareudvalg (der stod
bag vedtagelse af V117
i 2001
om privatisering af det pe-
lagiske fiskeri og fremme af kystfiskeriet) de tre såkaldte
”Temagrupper om udvalgte fiskeripolitiske problemstillin-
ger”, hvis arbejde skulle give nye indspil til og kvalificere
ministeriets og Folketingets arbejde med fiskeripolitiske
spørgsmål fremover. Jeg blev på baggrund af mine etnolo-
giske analyser af havfiskeriets produktionsmåder og livsfor-
mer, publiceret i Højrup:
Dannelsens dialektik
, Kbh. 2002,
udpeget medlem af ”Temagruppe II. Fiskerisektorens struk-
turudvikling og betydning for fiskeriregionerne”. Efterføl-
gende blev jeg medlem af den af kystfiskerne etablerede
”Arbejdsgruppe for det Kystnære Fiskeri”, AKF, som for-
søgte at skabe tidssvarende vilkår for et avanceret højværdi-
fiskeri til eksport baseret på et bæredygtigt kystfiskeri med
skånsomme fangstformer. Da denne indsats interessant nok
blev nedkæmpet politisk og intimideret af fiskeripolitiske
særinteresser, udgik der et nyt initiativ fra kystfiskerne i Han
Herred, der førte til dannelsen af Thorupstrand Kystfisker-
laug og Han Herred Havbåde. Jeg har som etnolog udført
feltarbejde og praksisforskning i alle tre forløb og bedriver
fortsat aktiv deltagerobservation, i øjeblikket bl.a. som for-
mand for de to sidstnævnte foreninger (der sammen er et
eksperimentelt udtryk for brugerdreven innovation, som in-
volverer fiskere, håndværkere, fonde og embedsværk), og
oplysningerne i det følgende er alle hentet i det omfattende
feltmateriale og arkiv med samtlige dokumenter og al korre-
spondance fra de tre forløb, samt fra feltforskning på Island
og Malta, Spanien og Sverige, der i øjeblikket repræsenterer
modsatte varianter af europæisk fiskeripolitik og fiskeriud-
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...240