117
havbåde til fiskeri, sejlads og skudehandel. Når bådebyg-
gerkunsten hører op, forsvinder havbådene også. Så en for-
udsætning for at fortsætte kystfiskeriet med egnens uover-
trufne, klinkbyggede havbåde var ved at være væk.
Med dannelsen af Kystfiskerlauget blev det imidlertid
muligt at tænke en fremtid også for de særlige håndværk,
den administrative, økonomiske, juridiske og etnologiske
ekspertise, der var nødvendige for at bibeholde og udvik-
le fiskeriets bagland på egnen. Flere af havbådegruppens
medlemmer var også aktive i lauget, og udviklede sammen
med laugets puljebestyrerpar i Lildstrand og tidligere fiske-
re i Slettestrand den idé at danne foreningen Han Herred
Havbåde for at genetablere de to ophørte landingspladser
i Lildstrand og Slettestrand ved i fællesskab at danne en
række bådelav, som kunne bruge de gamle havbåde til nye
formål fra alle de tre landingspladser. Lildstrand er med sin
beliggenhed ud til stenrevet Bragerne egnet til fiskeri og til
tursejlads ud til Bulbjerg. Thorupstrand satser på sit høj-
værdifiskeri til eksport og har brug for både reparation og
nybygning af havbåde. I Slettestrand ville den gamle fiske-
riforening overdrage pladsen og dens anlæg til Han Herred
Havbådes etablering af et kystkulturcenter, hvor foreningen
Den nye ELBO er Han Herred Havbådebyggeris første nybygning i den gamle redningsstation på Slettestrand. Foto: Kirsten M. Hansen.
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...240