118
kan reparere sine både samt indsamle, udforske og udvikle
hele den viden og erfaring, der endnu er til stede på egnen
med henblik på at fremtidssikre de tre gamle skudehandler-
og kystfiskerlejer som aktive landingspladser.
11
Kommunen
stillede redningsstationens bådehus på Slettestrand til rå-
dighed for havbådeforeningen, ebh-fonden gik ind som
partner, og 1. november 2007 kunne Peter Madsbøll som
Han Herred Havbådes erfarne bådebygger gå i gang med
at indrette værksted og påbegynde bygningen af den første
havbåd efter den ældste af havbådeforeningens skibe. Det
er den eneste bevarede, spejlgattede dækshavbåd fra Thy,
bygget til fiskeri på Jyske rev med stort sejl og lille motor
fra tidligt i 1900’årene. Han Herred Havbåde oplever alle-
rede, at der kommer kyndige folk til havbådebyggeriet fra
andre pladser på kysten, der følger den nye båd blive til og
godt kunne være interesserede i at få bygget en tilsvarende
havbåd til stranden. Hvis flere fonde eller private vil støtte
sagen, kan man heller ikke udelukke, at der andre steder
igen kan komme til at stå klinkbyggede havbåde på stran-
den, også hvor der ikke i lang tid har været brugt havbåde
fra kysten.
Han Herred Havbåde nåede i løbet af 2007 op på om-
kring 200 medlemmer. De har dannet et spillav, der dannes
flere bådelav, og foreningen arbejder i øjeblikket med sigte
på at opføre et nyt havbådebyggeri ved siden af fiskepakhu-
set i Slettestrand, der er stort nok til ikke blot havbådefor-
eningens ældre havbåde og nybygninger, men som også kan
tage fiskernes større kystbåde indendørs til reparation og har
plads til bygning af store moderne havbåde. I foråret 2008
er det blevet muligt at komme igang med dette projekt, tak-
ket være Realdania. Idéen er, at de tre landingspladser til-
sammen kan danne grundlag for have et havbådebyggeri på
egnen. Den begrundes med, at netop Han Herred i forhold
til Vendsyssel og Thy har det naturgeografiske privilegium
at ligge ved en nordvendt kyst med mere læ for den frem-
herskende sydvestenvind og sø end de vestvendte landings-
pladser. Tanken er, at den beliggenhed, der allerede i nor-
mannertiden gav både den gamle udsejling fra Aggersborg
gennem slæbestedet Sløjkanal ud i Jammerbugt læ for ve-
stenvinden og de lokale havbønder ideelle landingspladser
for deres havskibe, i vor tid kan være med til at give disse
landingspladser og deres stadig aktive skibsflåde af havbåde
et langt liv og berettigelse i det netop påbegyndte årtusinde.
Det er Han Herred Havbådes idé, og det skal blive spæn-
dende at se, om den sammen med Kystfiskerlaugets lader
sig realisere med den erfaring, viden og vilje, hvormed hav-
boerne nu har taget handsken op for at tage hånd om deres
kystkultur.
Bådebyggeren Peter Madsbøll er vendt tilbage til sit håndværk
igen og kan forhåbentlig give det videre til kommende generatio-
ner i Han Herred Havbåde.
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...240