126
DUC også fungere som bindeled mellem DUC og de dan-
ske myndigheder. Dansk Boreselskab overtog med tiden
også operatøropgaver og udviklede sig under navnet Mærsk
Olie og Gas AS til et egentligt olieselskab, som siden 1986
blandt andet har stået som eneoperatør for DUCs aktiviteter
på den danske del af Nordsøen.
DUCs efterforskningsaktivitet startede på land, hvor
man i årene fra 1965 til 1985 gennemførte i alt 19 “tørre”
boringer uden fund af kulbrinter. Konsortiets søværts under-
søgelser faldt anderledes positivt ud. Allerede den første ef-
terforskningsboring offshore i Nordsøen resulterede i 1966
i fundet af det senere Kraka-felt, og inden udgangen af 1971
kunne DUC føje blandt andet de senere Dan-, Gorm- og
Tyra-felter til listen over betydende fund i den danske del af
Nordsøen.
Dan-feltet blev først udviklet og indledte produktion den
4. juli 1972. Grundet en række tekniske vanskeligheder med
at hente olien op fra undergrundens tætte kridtreservoirer
måtte Dan-feltet imidlertid udbygges i et par omgange, in-
den man i slutningen af 1970’erne nåede op på den produk-
tion, som i udgangspunktet havde været forventet fra feltet.
Kampen mod Dan-feltets kridtreservoirer kostede DUC
store ressourcer og bevirkede, at konsortiet først i slutnin-
gen af 1970’erne kunne tage fat på opbygningen af andre
felter. Nu gik det til gengæld stærkt. I 1981 åbnede DUC for
produktionen fra Gorm-feltet, året efter fulgte Skjold, gas-
feltet Tyra gik i produktion i 1984, og i 1985 kom Rolf-feltet
til. DUCs offshore produktionssystem af olie og gas fra den
danske del af Nordsøen blev opbygget med felterne Dan,
Gorm og Tyra som hovedcentre. Op gennem 1990’erne og
i de første år af det nye årtusinde udbyggede DUC disse
hovedcentre og koblede yderligere ti felter på det samlede
produktionssystem, der i dag tæller i alt 15 producerende
olie- og gasfelter.
I midten af 1980’erne havde A.P. Møller i medfør af den
såkaldte 1981-aftale med den danske regering tilbageleve-
ret hovedparten af det oprindelige koncessionsareal til den
danske stat. Det åbnede for andre operatørers adgang til ef-
terforskning og indvinding af olie og gas fra den danske
del af Nordsøen. I de følgende to årtier kom omkring en
snes forskellige operatører i aktivitet i Danmark, og deres
indsats resulterede også i fund, som kunne udnyttes kom-
mercielt. I 1999 satte det amerikansk ejede Amerada Hess
et tilbageleveret DUC-fund i produktion under navnet Syd-
Arne, og samme år iværksatte norske Statoil produktion fra
Siri-feltet, der var fundet i 1995. Statoil blev senere købt ud
af det dansk ejede selskab DONG E&P, der som ny operatør
i 2003 tilføjede Siri-feltet satellitterne Cecilie og Nini, som
begge var fundet i 2000. DONG E&P fik også part i Lulita-
feltet, men her var operatøren dog Mærsk Olie og Gas AS.
Den omfattende udbygning af produktionssystemet på
Nordsøen bevirkede en betydelig forøgelse af mængden af
danskproducerede kulbrinter. Fra Dan-feltets første fulde
driftsår i 1973 og frem til toppunktet i 2004 steg den danske
olieproduktion således fra 173.000 tons til omkring 19 mil-
lioner tons på årsbasis. I 2006 lå olieproduktionen på godt
17 millioner tons. Gasproduktionen startede først med åb-
ningen af Tyra-feltet i 1984, men også denne type kulbrin-
teproduktion fik med tiden en anselig volumen. Fra Tyra-
feltets første fulde driftsår i 1985 og frem til 2006 voksede
den solgte gasproduktion fra godt en til godt ni milliarder
normalkubikmeter. Produktionen af olie og gas bevirkede,
at Danmark i 1997 blev selvforsynende med energi, og den
efterfølgende produktionsstigning placerede nationen i et
Den ældste del af Dan-feltet, der gik i produktion i 1972 og blev
udvidet med Dan-D i 1975/76.
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,...240