134
udnytte eksisterende kunnen i niche-områder på markedet
eller ”opfandt” hidtil udækkede behov på offshoreområdet.
Trods hård konkurrence og store krav viste en række af dis-
se virksomheder, at det ad denne vej fortsat kunne lade sig
gøre at komme ind på markedet inden for en overskuelig
årrække. Held, dygtighed og hårdt arbejde var vigtige fak-
torer i processen fra ide til succesfuld etablering.
Konkluderende kan det konstateres, at virksomhederne
i de tidlige år i offshoresektorens udvikling var fokuseret
på at hive viden hjem fra udlandet. Virksomhedernes cen-
trale udfordring var at etablere kontakter og viden. I midten
af 1980’erne var der etableret et vist vidensniveau, og flere
Esbjerg-virksomheder var klar til at stå på egne ben og søge
efter ”huller i markedet”. Denne søgen fortsatte op igen-
nem 1990’erne, samtidigt med at erfaringerne udbyggedes.
Omkring årtusindskiftet havde Esbjerg-virksomhederne
nået et vidensniveau, der gjorde dem i stand til at træde ud
på eksportmarkedet, hvor de med en stigende grad af suc-
ces gjorde sig bemærket. Vejen ind på offshoremarkedet
har gennem de seneste årtier varieret i takt med tidens krav.
Gennemgående gælder det imidlertid, at personlige kontak-
ter, fokus på kvalitet og sikkerhed samt evnen til at finde
”huller i markedet” er centrale, hvis man ønsker at etablere
sig på offshoremarkedet.
3
Offshoremarkedets værdi
I de ovenstående afsnit er udviklingen af den danske off-
shoreindustri gennem de sidste godt fire årtier blevet belyst
fra nationalt over regionalt/lokalt til virksomhedsniveau.
Udfordringerne har gennem årene ændret karakter, og kra-
vene til markedsadgang er i dag skærpede i forhold til si-
tuationen for ti, tyve eller tredive år siden. Til gengæld er
markedets økonomiske værdi også øget ganske betydeligt.
Anskuet ud fra løbende priser er f.eks. investeringerne i de
danske offshoreaktiviteter steget fra 164 mio. kr. i 1972 over
knap 1,2 mia. kr. i 1980, godt 4 mia. kr. i 1990 og knap 6,6
mia. kr. i 2000 til knap 10,5 mia. kr. i 2006
4
. Selv med hen-
syntagen til inflation og prisudvikling er der klart tale om et
marked i vækst.
Olie- og gasaktiviteternes samlede samfundsmæssige
Adressen Kanalen 1-2 på Esbjerg Havn er hovedkvarter for såvel Danbor som Mærsk Olie og Gas’ afdeling i Esbjerg.
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...240