138
som fortsat er i vækst og efterhånden har udviklet sig en så-
kaldt kompetenceklynge af virksomheder, der for godt halv-
delens vedkommende i dag også opererer internationalt.
I takt med udviklingens stadig stigende krav til leve-
randørvirksomhedernes kunnen, er det blevet tiltagende
vanskeligt for nye virksomheder at vinde indpas på marke-
det. Personlige kontakter, fokus på kvalitet og sikkerhed er
sammen med evnen til at finde ”huller” i markedet centrale
faktorer for de virksomheder, som i dag ønsker at etablere
sig i dansk offshore. Til gengæld er der tale om et marked af
en betydelig beskæftigelsesmæssig og økonomisk værdi, så
der er vitterlig noget at komme efter.
På basis af leverandørlister fra Mærsk Olie og Gas,
der dækker 80 % af det danske offshoremarked, har den-
ne undersøgelse ud fra beregningsmodeller udviklet af
Cambridge Energy Research Associates kunnet fastslå, at
den beskæftigelses- og omsætningsmæssige effekt af off-
shoreaktiviteterne i Danmark ligger på henholdsvis omkring
13.000 årsværk og godt 10 mia. kr. Undersøgelsen har også
fastslået Esbjergs status som Danmarks offshorecentrum,
idet henved tre fjerdedele af den danske offshoreafledte be-
skæftigelse og omsætning ligger i Esbjerg-området.
Der synes ikke at være grund til at frygte for den danske
offshorebranches umiddelbare fremtid. Tidens høje oliepris
giver også på den danske del af Nordsøen olieselskaberne
incitament til at få produceret mest muligt af de kendte re-
server - og en pæn margin til videre udvikling af såvel ef-
terforsknings- som indvindingsteknologi. Samtidig vil bl.a.
de voksende kinesiske og indiske økonomier give øget ef-
terspørgsel på kulbrinter, som vil medvirke til at holde den
internationale oliepris i top eller måske få den til at vokse
yderligere. Disse forhold kan bidrage til at forlænge kul-
brinteindvindingen også på Nordsøen, idet stadig højere pris
kan gøre det rentabelt at udvinde stadig mindre mængder.
På et tidspunkt vil prisudvikling - og måske ikke mindst en
voksende politisk opmærksomhed omkring CO
2
-udledning
og klimadebat generelt - sandsynligvis sætte øget fokus på
alternative energikilder som f.eks. vind. Her er den danske
offshorebranche imidlertid allerede aktiv i forbindelse med
opbygning, drift og vedligehold af havvindmølleparker - og
der vil være mange andre nicher for udnyttelse af den tek-
nologiske kunnen og know how, som er akkumuleret via in-
dustriens leverancer til offshoreaktiviteterne på Nordsøen.
Noter:
1.
Afsnittet er primært baseret på Morten Hahn-Pedersen:
A.P. Møller og den danske olie
, Kbh. 1997, Morten Hahn-
Pedersen:
Fra viking til borebisse
, Esbjerg 2001 og Morten
Hahn-Pedersen: Oil and Gas from the Danish North Sea,
Danish Offshore Industry 2006
, Esbjerg 2006, p. 26-33.
Endvidere er der suppleret med informationer fra Mogens
Rüdiger:
DONG og energien
, Kbh. 1998 samt Energistyrel-
sen:
Danmarks olie- og gasproduktion
, diverse årgange.
2.
Afsnittet er primært baseret på Morten Hahn-Pedersen &
Marit Jensen:
Afledt effekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt
af offshoreaktiviteterne på Nordsøen
, Esbjerg 2002, Morten
Hahn-Pedersen:
Olien i fokus
, Esbjerg 2002, Morten Hahn-
Pedersen: op. cit., Esbjerg 2006 og Morten Hahn-Pedersen:
Charting a small Piece of the International Offshore Oil and
Gas Industry - A Case Study on the Impact of North Sea Oil
and Gas on a Danish Region (under udgivelse 2008). For
den tidlige periodes vedkommende kan supplerende infor-
En ENSCO-rig hyret af DONG E&P ved kaj i Esbjerg.
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...240