136
virksomheder i Esbjerg-området (jvf. Tabel 2) på en om-
sætningsandel på omkring 7,3 mia. kr. Til de nævnte om-
sætningstal kommer endelig en induceret omsætning, som
afledes af offshoreansattes privatforbrug, skattebetaling
m.v. Værdien af denne vanskeligt kalkulerbare størrelse er
ikke søgt beregnet her, men det kan med sikkerhed fastslås,
at den samlede omsætningsmæssige værdi af offshoreakti-
viterne for det danske samfund ligger en del over de nævnte
10,2 mia. kr.
Vender man sig mod den beskæftigelsesmæssige effekt
af offshoreaktiviteterne, har man i Storbritannien udviklet
en beregningsmodel, som med udgangspunkt i den i hjem-
landet forbrugte del af investeringerne på eget sokkelom-
råde beregner en direkte, indirekte og induceret beskæfti-
gelse inklusive værdi af eksportaktiviteter på 21 årsværk
pr. forbrugt million US-dollars. Kontrolberegninger af mo-
dellen ud fra de empiriske tal, som i 2002 blev fremlagt af
Fiskeri- og Søfartsmuseet, gav for Danmarks vedkommen-
de et resultat på 20 årsværk pr. forbrugt million US-dollars.
Det synes således forsvarligt at anvende principperne i den
britiske beregningsmodel på danske forhold. Imidlertid skal
man være opmærksom på, at kursen på US-dollars siden de
britiske beregninger er faldet fra godt 8 kr. til omkring 5,6
kr. pr. dollar. For at undgå metodiske fejl i denne sammen-
hæng er det nødvendigt at omregne den direkte, indirekte
og inducerede beskæftigelsesfaktor til danske kroner. En
sådan omregning giver en beskæftigelsesfaktor på 2,5 års-
værk pr. hver investeret million kroner på den danske del af
Nordsøen, som kommer danske virksomheder til gode.
8
Ovenfor (jvf. Tabel 2) blev den direkte omsætningsværdi
i Danmark af investeringerne på dansk Nordsø-sokkel i 2006
beregnet til 5,2 mia. kr. Med en jobskabelse på 2,5 årsværk
pr. forbrugt million kroner vil investeringerne på den dan-
ske Nordsø-sokkel inklusive danske virksomheders eksport
således give en direkte, indirekte og induceret beskæftigelse
på omkring 13.000 årsværk i det danske samfund (jvf. Tabel
3). Faktoren for induceret beskæftigelse er i den britiske
model beregnet til 1,55
9
. Anvendes denne faktor på danske
forhold vil den inducerede beskæftigelse udgøre 4.600 års-
værk, mens den direkte og indirekte offshorerelaterede be-
skæftigelse udgør 8.400 årsværk. Centeret ligger i Esbjerg-
området, hvor den direkte og indirekte beskæftigelse udgør
godt 6.100 årsværk (jvf. Tabel 3), mens en induceret be-
skæftigelse på knap 3.400 årsværk bringer den totale off-
shorerelaterede beskæftigelse i Esbjerg-området op på knap
9.500 årsværk.
10
Ud fra de anvendte beregningsprincipper genererede
2006-investeringerne på dansk Nordsø-sokkel en direkte og
Tabel 2
Offshoreaktiviteternes afledte omsætningsmæssige
effekt i Danmark, status 2006
Omsætningsværdi af investeringer på dansk Nordsø
5,2 mia. kr.
Omsætningsværdi af offshore eksport
2,1 mia. kr.
Omsætningsværdi hos danske underleverandører
2,9 mia. kr.
Samlet direkte og indirekte omsætningsværdi i Danmark 10,2 mia. kr.
Heraf Esbjerg-området*
7,3 mia. kr.
Kilde: Beregning baseret på materiale nævnt i note 5-7. *Ifølge MOG’s
leverandørlister for 2006 sidder virksomheder i Esbjerg-området på
72,9 % af den del af omsætningsværdien af Nordsø-investeringerne, som
kommer danske virksomheder til gode. Beregningen bygger på en anta-
gelse om, at dette forhold også gør sig gældende i relation til eksport og
underleverandører.
Tabel 3
Offshoreaktiviteternes afledte beskæftigelsesmæssige
effekt i Danmark, status 2006
Samlet direkte, indirekte og induceret beskæftigelse i DK 13.000 årsværk
Heraf induceret beskæftigelse (faktor 1,55) i DK
4.600 årsværk
Direkte og indirekte beskæftigelse i DK
8.400 årsværk
Direkte og indirekte beskæftigelse i Esbjerg-området* 6.124 årsværk
Direkte, indirekte og induceret beskæftigelse
i Esbjerg-området (1,55)
9.492 årsværk
Kilde: Beregning baseret på model udarbejdet af Cambridge Energy
Research Associates (note 8). *Esbjerg-andelen er anslået ud fra den in-
vesteringsfordeling, som fremgår af MOG’s leverandørlister for 2006.
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...240