125
Nye tal på dansk offshore
Af Morten Hahn-Pedersen og Morten Karnøe Søndergaard
De første efterforskningsboringer efter olie og gas i den
danske del af Nordsøen fandt sted i 1966. Esbjerg var blevet
udpeget som basehavn for operationerne, der resulterede i
fund af kulbrinter. Selv om det gav grundlag for optimisme,
var der dengang næppe nogen, der kunne forestille sig, hvil-
ken enorm betydning offshoreaktiviteterne skulle få for både
Danmark og Esbjerg. På foranledning af Offshore Center
Danmark gennemførte Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for
Maritime og Regionale Studier i 2007 en undersøgelse af
offshorebranchens udvikling og aktuelle værdi for det dan-
ske samfund. I denne artikel opridser projektholdets delta-
gere undersøgelsens hovedresultater.
Indledning
I forbindelse med et udviklingsprojekt omkring små og
mellemstore virksomheders mulige vej ind i offshorebran-
chen fik Fiskeri- og Søfartsmuseet/Center for Maritime og
Regionale Studier af Offshore Center Danmark i 2007 i op-
drag at udarbejde en kort oversigt over den danske offshore-
branches udvikling og aktuelle status.
Beskrivelsen skulle omfatte fire hovedpunkter:
1. Opbygningen af felterne på dansk Nordsøsokkel
2. Etableringen af en dansk offshore industri
3. En belysning af de udfordringer og krav som potentielle
leverandører over tid har mødt på deres vej ind på off-
shoremarkedet
4. En status over offshoremarkedets aktuelle værdi
De nævnte delmål fordrer forskellige former for bag-
grundsmateriale. Oversigterne over feltopbygningen på den
danske del af Nordsøen og etableringen af en dansk offsho-
reindustri er baseret på eksisterende litteratur. Belysningen
af en række virksomheders erfaringer fra deres introduktion
på offshoremarkedet er baseret på en samling af interviews,
som i maj og juni 2007 blev gennemført af projektholdet
med virksomhedsledere i branchen. Endelig er beregnin-
gerne af offshoremarkedets aktuelle værdi blevet gennem-
ført på basis af leverandørlister fra 2006, som Mærsk Olie
og Gas AS velvilligt har stillet til rådighed for projektet.
Herudover er der i sommeren 2007 gennemført en spør-
geskema- og interviewundersøgelse med et repræsentativt
udsnit af virksomheder i offshorebranchen. Det nævnte
kildemateriales udsagnskraft og brug vil fremgå af neden-
stående fremstilling, som opsummerer hovedresultaterne af
den gennemførte undersøgelse.
Opbygningen af felterne på dansk Nordsøsokkel
Den 8. juli 1962 gav den danske regering skibsreder A.P.
Møller eneretsbevilling på efterforskning og indvinding af
olie og gas fra Danmarks undergrund. Til varetagelse af det
praktiske arbejde i denne sammenhæng stiftedes samme år
Dansk Undergrunds Consortium (DUC) - et arbejdsfælles-
skab, der efter en række udskiftninger i partnerkredsen i
dag består af A.P. Møller-Mærsk, Shell og Chevron. I 1962
stiftede A.P. Møller også Dansk Boreselskab A/S. Dette
selskab skulle ud over at varetage A.P. Møllers interesser i
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...240