153
Vadehavet som praktiseret sted
Når man står midt i marskens flade, grønne landskab med
våde grøfter, markblomster og græssende får og kvæg så
langt øjet rækker, er der for det utrænede øje, ikke meget
der afslører den kamp menneskene i dette område har måttet
kæmpe for at sikre deres overlevelse. Ser man nærmere ef-
ter er hele det sindrige system af diger, pumpestationer, ka-
naler og grøblerender imidlertid anlagt netop med dette ene
formål for øje: at holde vandet ude fra markerne, så får og
kvæg har kunnet græsse på området og levebrødet komme
i hus. En succesfuld væren i dette område er med andre ord
knyttet til en hel række konkrete arbejdsopgaver i det lokale
rum. Der skal sættes faskiner ud i forlandsmarsken, lukkes
får ud på digerne, graves kanaler til afvanding og på marker-
ne lidt længere inde i landet køres traktor, pløjes og høstes
korn. Det er alle opgaver, der i lighed med de arbejdsopga-
ver Tim Ingold beskriver for bønderne på Bruegels billede,
giver en ganske bestemt erfaring af jorden (og dermed af
stedet) som en med- og modspiller i bestræbelserne for at
sikre menneskers fysiske og økonomiske overlevelse inden
for en lokal kontekst. Sådanne erfaringer knytter mange
af de mennesker, der til dagligt bor i og lever af områdets
frugtbarhed, først og fremmest landmænd og fiskere, til ste-
det med stort S,
deres
Sted.
Dette er hvad Tim Ingold i sin fremstilling kalder ”the
dwelling perspective”
50
, et indlejret eller bosiddende per-
spektiv, men ihukommende kritikken af Ingolds tendens til
at romantisere dette perspektiv, er det væsentligt at huske på,
at nok bebor og bearbejder de lokale det lokale rum, også
via genkendelige rutiner, men de er (som alle andre) del af
et større samfund og inkorporerer til stadighed nye ideer og
teknologier i deres daglige praksis og forståelseshorisont.
Der er plads til forandring, ja, faktisk er det
transformatio-
nen
af naturgrundlaget eller den materielle væren til leve-
brød, der er og altid har været rygraden i den lokale praksis.
Dermed er forandring (og fremskridt) centrale elementer i
det indlejrede perspektiv og modstanden mod de nye for-
hold i Margrethe Kog forankret i andet og mere end blot
modstand mod forandringen selv.
Vadehavet som videnskabeligt objekt
En ganske anden erfaring opnår turisten på besøg i området.
Vedkommendes mål er at komme til at opleve Vadehavets
specielle landskab, dets flora og fauna. Dette foregår typisk
ved at iagttage enkeltelementer i de fysiske omgivelser, ofte
gennem et redskab (en kikkert, et forstørrelsesglas, et ka-
mera eller et fly), og giver derfor en ganske anden kropslig
erfaring. Idealet er at undgå at forstyrre eller på anden måde
blande sig i naturens orden, hvorfor der er tale om en tilsku-
Der høstes korn i den nordlige ende af Margrethe Kog.
Foto: John Frikke.
Dige og marsk afgræsses af får. Foto: John Frikke.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...240