158
19.
Fanø er på dette tidspunkt allerede en veletableret fe-
rieø. Men hvor denne primært er rettet mod det bedre bor-
gerskab, ønsker man med Vadehavsplanen, at nå ud til den
brede befolkning for at få del i den masseturisme, der så
småt er ved at opstå i begyndelsen af 1960’erne i takt med,
at almindelige familier får råd til bil og ferierejser.
20. Meesenburg, H.: Min Mening om ”VADEHAVSPLA-
NEN”.
Tøndringer Samfundets Årsskrift 1969
. Marts 1969:
p. 3-4.
21.
Derfor indledte man allerede i 1958 arbejder foran di-
gerne ved Emmerlev og Højer, hvilket førte til dannelsen af
Frederikskog Forland, det forland som naturbeskyttelsesin-
teresser senere ønsker at bevare.
22.
Dehn-Nielsen, Henning:
Sønderjylland.
Politikens
håndbøger. Politikens Forlag, 2001: p. 92.
23.
TV-avisen, DR 04.01-05.01.76.
24.
Aktuelt
05.01.76.
25.
Aktuelt
05.01.76.
26.
Aktuelt
06.01.76.
27.
Aktuelt
07.01.76.
28.
Vestkysten
06.01.76.
29.
Det fremskudte dige er en del dyrere end reparation af
de eksisterende diger, men man håber fra dansk side, at kun-
ne få tilskud fra EF’s egnsudviklingsfonde. Endelig mener
man lokalt, at det landbrugsjord, som vil kunne indvindes
herved, i sig selv repræsenterer en værdi, som udligner eller
måske endog overgår prisdifferencen (
Aktuelt
07.01.76 og
09.01.76).
30.
I Holland kom perspektivet på Vadehavet som et særligt
naturområde øverst på dagsordenen i forbindelse med en of-
fentlig debat om en række inddæmningsprojekter af samme
type somVadehavsplanen i Danmark (
De Telegraf
10.06.65).
Allerede i 1965 havde en række borgere taget initiativ til at
oprette enVadehavsforening (der WaddenVereiniging), hvis
primære mål var at forhindre sådanne projekter i at ødelæg-
ge den hollandske Vadehavskyst (
Sneeker Niews
19.10.65;
De Volksramt
04.11.65), og på foranledning af det holland-
ske parlament udarbejdede den internationale fredningsor-
ganisation IUCN (International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources) i 1974 det første udkast til
en konvention om beskyttelsen af områdets natur.
31.
Eksempelvis Meltofte, Hans:”Vil ødelægge naturvær-
dier i Vadehavet”.
Politiken
18.05.77, NOAH: ”Fremskudt
dige - miljøødelæggelse p.g.a. landvinding”.
NOAH,
Hæfte
nr. 58, 1978: p. 10-14, Pedersen, Henning: “Et naturrøveri
af format”.
BT
02.11.78
,
Dyck, Jan: ”Diget ved Vadehavet”.
Berlingske Tidende
12.12.78, Horsten,William: ”Bevarelsen
af Vadehavet”.
Berlingske Tidende
06.11.78, Golles,
Bjarne: ”Miljøministeriet og fredningsstyrelsen svigtede
Vadehavet”.
Vestkysten
07.11.78, Bolvig, Jens Jørgen: Det
fremskudte dige”.
Vendsyssel Tidende: uafhængigt liberalt
dagblad. Kronik
30.04.79
,
Tougård, Svend: “Vadehavet - et
enestående stykke Danmark”.
Kaskelot. Biologforbundets
blad,
Nr. 36, dec. 1978: p. 10-29. m.m.fl.
32.
Iversen, Martin: Man piller ved en perle”.
Feltornitho-
logen,
Årg. 18, nr. 1, p. 7-10, 1976: 9.
33.
Se f.eks. Sørensen, H. E.: ”Fremskudt dige i Vadehavet
vil true fuglelivet”.
Land ogFolk
12.-13.11.77
og
”Fremskudt
dige i Vadehavet for menneskenes sikkerhed”.
Land og Folk
19.-20.11.77
.
34.
Den danske Vadehavsgruppe, program for høring.
35.
Trods et eksplicit formål om at ville arbejde for at beva-
re Vadehavet som biologisk biotop bakkes gruppen op af så-
vel jægere, fiskere som naturorganisationer i området. Alle
er enige i ønsket om at forsvare naturen mod modernitetens
ødelæggende påvirkninger, men i takt med at den statslige
forståelse af naturforvaltning op gennem 1980’erne viser
sig at implicere kraftige restriktioner overfor specielt jagten
i området, vælger de lokale jagtforeninger at trække sig fra
gruppen.
36.
Den Danske Vadehavsgruppe, formålsparagraf.
37.
Den Danske Vadehavsgruppe, brev af 12.11.77.
38. Kofoed, Niels Anker: ”Landbrugsministeriet vil skabe
fuglereservat ved Vadehavet og dets forland”.
Berlingske
Tidende
12.01.79.
39.
Nøhr, Henning og Gram, Ivar: ”Saltvandssøen i
Margrethe Kog” og ”Saltvandssøen - naturgenopretning i
praksis” i:
Naturpejlinger. 16 undersøgelser af planter og
dyr på danske naturreservater
. Skov- og Naturstyrelsen.
Miljøministeriet 1988: 181.
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...240