39
I Storbritannien havde Samuel Plimsoll i 1874 gjort
sig utrolig upopulær i rederkredse, da han fik gennemført
”Shipping Survey Bill” - loven om skibstilsyn, der også
kaldtes Mr. Plimsoll´s Bill. Danmark havde ikke tilsvarende
regler. Det nærmeste var en forskrift om, at
når skibet ikke
er sødygtigt på den tid risikoen begynder, er forsikringen
uforbindende for assurandørerne
. Formuleringen mere
end antyder, at forskriften primært kunne anvendes af
forsikringsselskaberne.
Mandskabet havde kunnet forlade
Sleipner,
såfremt
skibet af et synsnævn var erklæret usødygtigt, hvilket uden
held var forsøgt i 1877. Flere gange blev der fremført danske
initiativer til love om usødygtige skibe, og forslag herom
blev behandlet på Rigsdagen i henholdsvis1880, 1881 og
1883. Hver gang blev forslagene imidlertid forkastet, fordi
ingen af vore nabolande havde - og åbenbart ikke ønskede at
indføre - tilsvarende regler. Først i 1892 blev der i Danmark
lovgivet om usødygtige skibe, men det var alt for sent for
blandt andre de mennesker, der havde været med om bord
Sleipner
s sidste rejse
18
.
Noter
1.
Der er ikke fundet nogen forklaring på valg af dette navn
til skibet. Ordet kan tolkes som at lave harmløse numre med
andre mennesker, men også opførsel som skaber besvær-
ligheder eller fortræd for andre. Morten Karnøe Sønder-
gaard mener, at navngivningen kan skyldes overtro, ”når
navnet nævnes, så finder uheldet ikke sted.”
2.
Bruzelius: Skibsoplysninger på Internet om ”Mischief”.
Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven: Udskrift af
register om „Felix“ ex „Mischief“ Walter, Wolfgang:
Down-
easters und Amerikanische Nova-Scotians und kanadische
Segler von der Weser,
Bremen & Hamburg 2003.
3.
Det danske ejerskab findes til dels nævnt i: Borg,
Martin Hans:
Dragørs søfart 1800 - 1910.
Dragør 2003.
Søhistorisk kartotek Mallings og Gruelunds samlinger på
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Bemanding findes
i Waterschoutens protokoller. Ejerforhold indtil ca. 1865 i
Kjøbenhavns Skibsregister på Landsarkivet for Sjælland.
Ejerforhold og skibsførere efter 1867 findes i Skibregistrets
registreringsprotokoller på Rigsarkivet.
4.
Klassebetegnelsernes forandring kan følges i Bureau
Veritas årlige registre 1860 - 1877 og 1879 - 1880.
Thisted Amts Avis,
kopier med omtale af ”Sleipner”, efter
henvisninger fra Robert Svalgaards samling. Specielt i 1883
meget fyldige referater af retshandling og domsafsigelse.
5.
Logbog for ”Sleipner” 1869 - 1872, findes på Dragør
Lokalhistoriske Arkiv.
6.
Thisted Amts Avis,
kopier med omtale af ”Sleipner”,
efter henvisninger fra Robert Svalgaards samling. Specielt
1883 efter domsafsigelse. Arentzen, Vilhelm:
Haandbog for
Søfarende og Skibsredere,
København 1870
7.
Thisted Amts Avis,
kopier med omtale af ”Sleipner”, efter
henvisninger fra Robert Svalgaards samling. Specielt 1883
efter domsafsigelse
8.
Ejerforhold og dimensioner indtil ca. 1865 i Kjøbenhavns
Skibsregister på Landsarkivet for Sjælland efter 1867 i
Skibsregistrets registreringsprotokoller på Rigsarkivet.
9.
Waterschoutens protokoller (årlig mønstring af mand-
skab) på Landsarkivet for Sjælland.
10.
Logbog for ”Sleipner” 1869 - 1872. Dragør Lokal-
historiske Arkiv.
11.
Skibets sejlads er resultat af søgning i forfatterens
databasemed ca. 18.000positioner på større danske sejlskibe.
Basens materiale bl.a. fra Rigsarkivets Konsultatsarkiver
og Københavns Havnevæsens protokoller over ind- og
udgående skibe på Landsarkivet for Sjælland.
12.
Udenrigsministeriet: samlede sager. (1880/81) og i 1870-
erne om usødygtige skibe, omhandlende opholdet i Grimsby
og de efterfølgende undersøgelser om sagen. Rigsarkivet:
Det kongelige octroierede Søe-Assurance kompagni: Årlige
sager - læg med skibsnavn, heri Sleipners med sagen om
ladningens assurance og adskillige avisudklip om forliset
m.v., specielt fra den anonyme skibsførers udtalelser til
aviserne. Ministerialtidende 1880.
13.
Skibets logbog drev i land, og udskrifter blev offent-
liggjort i aviserne, umiddelbart efter forliset og atter omtalt
i aviser i forbindelse med retssagen.
14.
Landsarkivet for Viborg: Thisted Toldkammers Arkiv
- strandinger og årsberetninger.
Thisted Amts Avis,
kopier
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...204