Nye skibe og nye markeder
Frem til slutningen af 1990’erne var ESVAGTs aktiviteter
koncentreret omkring den danske del af Nordsøen med
DUC som den absolut væsentligste kunde. Selv om ES-
VAGT også løste opgaver for bl.a. BP, Norsk Hydro og
Statoil, lå godt 90% af selskabets arbejde hos DUC, hvis
produktionssystem i dansk sektor efterhånden omfattede
mere end en halv snes producerende olie- og gasfelter.
6
Da det generelt anses for uhensigtsmæssigt at være for
afhængig af en enkelt kunde, indledte ESVAGT et målrettet
arbejde med at udvide kundekredsen, og det kunne i
realiteten kun ske ved at gå uden for dansk sokkelområde.
Andre sokkelområder betød imidlertid også andre krav til
vagtskibene, og ud over dansk sokkel kunne ESVAGTs skibe
med henseende til diverse godkendelser i virkeligheden
kun byde ind på hollandsk sektor, hvor det i 1997/98 også
lykkedes at finde opgaver til
Esvagt Charlie
og
Esvagt
Echo
. Tidens generelt høje aktivitetsniveau på Nordsøen
betød øget efterspørgsel på de ydelser, som bl.a. ESVAGT
kunne levere, og selv om skibene i virkeligheden ikke var
godkendt til norsk sokkelområde, opnåede selskabet også
at få et par norske kontrakter i hus. Disse forhold ændrede
dog ikke på det faktum, at anskaffelse af egnet tonnage med
de rigtige godkendelser var en uomgængelig nødvendighed,
hvis ESVAGTs strategi om markedsspredning skulle kunne
opfyldes.
Med Amerada Hess’ og Statoils planer om at iværksætte
produktion fra felterne Syd Arne og Siri, fik ESVAGT
både mulighed for nye kunder og anledning til at anskaffe
tonnage, som efterfølgende også ville kunne anvendes
i f.eks. norsk og britisk sektor. ESVAGT bød ind med en
planlagt nybygning fra et spansk værft, som i begyndelsen
af 1998 imidlertid annullerede kontrakten. For at kunne
opfylde en allerede indgået kontrakt med Statoil vedrørende
Siri-feltet anskaffede ESVAGT derfor et supplyfartøj af
samme type som
Esvagt Omega
. Skibet, der oprindeligt var
bygget i 1985, kom efter indkøb og ombygning til at stå
ESVAGT i omkring 100 millioner kr., inden det under navnet
Esvagt Gamma
til den forud fastsatte tid kunne indsættes
på Siri-feltet. Her skulle skibet udfylde en multifunktion
som standby/rescue skib, supplyfartøj, emergency-tug for
shuttletankere på feltet, og endelig skulle det kunne rotere
lastesystemet, hvis tankskibene måtte have behov herfor.
Ikke mindst på grund af den sidstnævnte funktion var
Esvagt Gamma
desuden forsynet med oliespildsudstyr, hvis
uheldet skulle være ude.
Trods den store investering og skibets mange kvaliteter
var
Esvagt Gamma
dog kun en midlertidig løsning i relation
til Siri-feltet. Samtidig med købet af
Esvagt Gamma
havde ESVAGT nemlig sat to nybygninger i ordre hos
Baltija Shipyard i Klaipeda i Litauen. De to nybygninger
var konstruktionsmæssigt designet til godkendelse i alle
sektorer og - foruden aptering til 27 personer - udstyret
til at varetage en bred vifte af opgaver i relation til vagt-
skibstjeneste, oliespildsberedskab, håndtering af offshore
lastesystemer, undervandsinspektion, opmåling, bugsering
og forsyningstjeneste. Skibene, der hver stod i godt 100
millioner kr., blev afleveret til ESVAGT i henholdsvis
september 1999 og maj 2000 og sat i drift under navnene
Esvagt Observer
og
Esvagt Connector
.
Esvagt Observer
afløste straks efter afleveringen
Esvagt Gamma
på Siri-
feltet.
Esvagt Gamma
blev nu sendt ud på spot-markedet,
hvor også
Esvagt Connector
blev indsat ved afleveringen
i 2000.
Med den nye tonnage havde ESVAGT flyttet sig fra alene
at være et vagtskibsrederi til at være en organisation, som
også kunne løse andre opgaver, og ESVAGTs entré på spot-
markedet åbnede en række potentielle kunders øjne for dette
faktum. For
Esvagt Connector
s vedkommende blev der
hurtigt sluttet en kontrakt med BP, som anvendte skibet til en
række forskellige opgaver i britisk sektor. I 2001 anvendte
BP desuden
Esvagt Connector
til vagtskibs-, service-
og forsyningsopgaver i forbindelse med olieselskabets
efterforskningsboringer ved Færøerne, og skibet var i denne
periode omdøbt
Faroe Connector
. Opgaven på Færøerne
var ESVAGTs første uden for Nordsøen, men allerede
samme år var
Esvagt Gamma
i Middelhavet, hvor den løste
en række opgaver i forbindelse med dels et brobyggeri i
Grækenland, dels installation af et bøjelastningssystem ud
for Tunis. En anden og mere bemærkelsesværdig opgave
48
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...204