det særlig trængt. Dette havde flere årsager. Med pro-
duktionsstarten på Tyra i 1984 havde DUC gennemført
hovedparten af sit store udbygningsprogram og kørte nu
videre på lavere blus. Desuden anvendte nogle af de nye
operatører på den danske Nordsøsokkel ikke danske vagt-
skibe, men derimod billigere britiske - og senere også
norske - fartøjer uden samme standard som de danske.
Endelig medførte den ”omvendte oliekrise” med stærkt fal-
dende internationale oliepriser i foråret 1986 en længere
afmatning af hele det internationale offshore-marked,
som øgede den generelle konkurrence om de relativt få
udbudte jobs. Flere af ESVAGTs og Svitzers vagtskibe blev
lagt op i Dokhavnen, og besætningerne afskediget.
Trods afmatningen opstod der i disse år en ny type opgaver,
som ikke kunne klares med de normale vagtskibe. Hos
DUC havde man oplevet et par episoder, hvor forbisejlende
fartøjer havde mistet manøvreevnen og var drevet i ret-
ning af konsortiets offshore-installationer på Nordsøen. Af
sikkerhedsmæssige årsager udbød DUC derfor kontrakt
til et vagtskib med stor trækkraft, som kunne indsættes,
såfremt tilsvarende tilfælde skulle opstå. ESVAGT gik på
jagt efter et egnet fartøj, og det fandt man i Norge, hvor
det for en million dollars lykkedes at erhverve et supply-
fartøj med en trækkraft på godt 7.000 hk. Et sådant fartøj
var velegnet til transport af gods mellem felterne, men efter
en større ombygning kunne det også løse mange andre
opgaver. Foruden udvidet styrehus og maskineri blev skibet
således forsynet med SAVE-udstyr (Secure Abandoned
Vessel Equipment), dykkerudstyr i containermoduler,
back-up systemer til dykkertjenesten og diverse grej til
oliespildsberedskab. I alt kom skibet, der fik navnet
Esvagt
Omega
, til at stå ESVAGT i godt en snes millioner kr., da
det blev afleveret i sommeren 1988, men til gengæld fik
ESVAGT kontrakten med DUC.
Fra fællesoperation til fælleseje
I løbet af 1980’erne var ESVAGTs samlede personale
vokset til i alt 40, hvoraf fem drev den landværts del af
organisationen. ESVAGTs søværts organisation talte 35
mand til bemanding af flåden, som ved erhvervelsen af
Esvagt Omega
en kort overgang i 1988 nåede op på fem
fartøjer. Sidst på året gik
Esvagt Alpha
imidlertid tabt ved
et forlis. Forliset, der er det eneste i ESVAGTs historie,
skete heldigvis uden personskade takket være en snarrådig
skipper og en rutineret besætning.
Uanset ”fællesoperationen” var ESVAGT og Svitzer
fortsat to selvstændige selskaber og dermed også konkur-
renter om de ledige kontrakter. I længden var ordningen
ikke hensigtsmæssig, og i slutningen af 1980’erne indledte
ESVAGT og Svitzer derfor forhandlinger om den fremtidige
samarbejdsstruktur. Resultatet blev, at ESVAGT med virk-
ning fra 1. januar 1991 overtog Svitzers fire vagtskibe, der
nu fik et ”Esvagt” foran deres oprindelige Svitzer-navne. Til
gengæld erhvervede Svitzer 50% af aktierne i ESVAGT.
Ved overtagelsen af Svitzers fartøjer blev både flåde
og bemanding fordoblet. Det samme gjorde afdelingen på
land, som i 1991 bl.a. blev udvidet med en teknisk chef og
en skibsinspektør. I 1993 føjedes desuden en kvalitets- og
sikkerhedschef til ESVAGTs landbaserede stab, som hermed
omfattede godt en halv snes personer. På dette tidspunkt var
antallet af besætningsmedlemmer om bord på ESVAGT-
flåden imidlertid steget til knap 120 mand. Allerede i 1991
blev ESVAGTs flåde udvidet med yderligere to vagtskibe,
Esvagt Charlie
og
Esvagt Delta
, som begge var tidligere
trawlere ombygget på Aabenraa Værft.
Fra 1991-97 bestod ESVAGTs flåde ud over
Esvagt Dana
og
Esvagt Omega
således af otte vagtskibe, der alle var
relativt små. Efterhånden som supply-fartøjerne blev stadig
større, begyndte der imidlertid at opstå et hul i markedet, som
kaldte på fartøjer i stil med
Esvagt Omega
. Hvis man skulle
kunne byde ind med egnet tonnage, måtte der altså bygges
nyt, hvilket selvsagt betød ganske betydelige investeringer.
Svitzer var villig til at foretage sådanne investeringer,
men ønskede til gengæld at erhverve aktiemajoriteten i
ESVAGT. Fra 1998 har 75% af aktierne i ESVAGT været
ejet af Svitzer.
Ændringerne blev indledning til en ekspansion, som
frem til ESVAGTs 25-års jubilæum i 2006 både medførte
en betydelig forøgelse af flåden fra 10 til 20 skibe og bragte
selskabet ind på nye markeder.
47
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...204