55
netop den kundes behov. Vagtskibene kommer som regel
kun til kaj i forbindelse med det pligtige årlige syn, og nogle
gange kan der gå endnu længere imellem. Rekorden er på
23 måneder og indehaves af
Esvagt Bravo
.
På vagt
Om bord på vagtskibet har besætningsmedlemmerne hver
deres faste opgaver og vagtskemaer - alt efter deres funk-
tion som navigatør, maskinmester, skibsassistent eller kok.
Ud over det løbende vedligehold af skibet er de daglige
opgaver afhængige af skibenes faciliteter og kundens behov.
Det kan f.eks. være at holde øje med folk, der arbejder på
platformene, at slæbe drivende genstande, der kan udgøre
en fare for installationerne, væk, at transportere gods og
personer mellem installationerne samt at medvirke ved
flytning af rigge.
Selv om hver især har sine vagter, står alle besætnings-
medlemmerne til rådighed 24 timer i døgnet, og hvis der
kommer en alarm, skal man være klar i løbet af et halvt
minut. Der er jævnligt brand- og bådøvelser om bord, og
fra platformen kastes en til to gange på hver udmønstring
en dukke over bord, som mandskabet på vagtskibet skal
redde. ESVAGT opererer under normale vejrforhold med et
maksimum på 31⁄2 minut til en ”mand over bord”-indsats fra
alarm til redning - uanset tid på døgnet.
ESVAGT har altid lagt stor vægt på, at sikkerheden er
i orden ud fra den filosofi, at alle ulykker kan undgås. Der
holdes nøje regnskab med antallet af uheld om bord, og det
markeres, hvor længe hvert enkelt skib har sejlet uden ulykker
af nogen art. Rekorden for et enkelt skib indehaves af
Esvagt
Preserver
, som i februar 2006 kunne markere 15 år uden
arbejdsulykker.
10
Alle besætningsmedlemmer gennemfører
ved ansættelsen et obligatorisk kursusforløb, hvor man
bl.a. lærer om førstehjælp til overlevende, brug af udstyr,
udryknings- og redningsaktioner og håndtering og brug af
FRB’erne. Efterfølgende er alle besætningsmedlemmer på
genopfriskningskurser, og desuden gennemgår de fleste be-
sætningsmedlemmer en række specialiserede kurser målret-
tet deres særlige funktioner.
En af metoderne til at engagere medarbejderne i at
øge sikkerheden er at sørge for stor lydhørhed over for de
forslag til forbedringer, der kommer fra besætningerne, og
at hjælpe forslagsstillerne med at føre ideerne ud i livet.
De fleste af de opfindelser og forbedringer af udstyr, der er
sket gennem tiden, udspringer af medarbejdernes vilje til på
grundlag af praktiske erfaringer at udvikle materiellet til det
bedst mulige.
Skibet er besætningens hjem i 14 dage ad gangen eller
mere, og derfor sigter man ogsåmod, at besætningen kan føle
sig hjemme. Man tilstræber, at der er faste stambesætninger
på skibene, og at besætningerne bliver sammensat, så kemien
passer. Der er forskellige faciliteter til brug i fritiden om
bord såsom film, skibsbibliotek, friske aviser via platformen,
træningsudstyr, PC, playstation, forskellige former for spil
og som det sidste nye Sat-TV. Hvert besætningsmedlem har
et skab, hvor man kan efterlade sine ejendele fra gang til
gang, så man begrænser omfanget af bagage ud og hjem.
Mandskabet
ESVAGTs første vagtskibe var ombyggede fiskekuttere,
og mange af de først ansatte i ESVAGT var fiskere fra
Esbjerg, der var vant til at handle selvstændigt og håndtere
et mindre skib på Nordsøens bølger. Der var dog også folk
fra coasterflåden, som var lidt stærkere, når det gjaldt at
følge og overholde procedurer, og på den måde supplerede
de to grupper hinanden. For søfolk, der var vant til større
skibe, kunne det dog være noget af en omvæltning at være
om bord på et vagtskib. Det føltes, som om man sejlede
mellem bølgerne snarere end på havet, som en sømand fra
coasterflåden udtrykte det.
ESVAGTs stiftere havde et solidt netværk på Esbjerg
Havn, så man havde let ved at finde arbejdskraft lokalt. I
starten var beskæftigelsen meget svingende, da der var
mest at lave om sommeren og mindre om vinteren, og i den
ustabile situation var det en fordel, at arbejdskraften var
rekrutteret lokalt, så man ikke skulle ud og tiltrække folk
langvejs fra. For de ansatte var fordelen ved beskæftigelse
i ESVAGT for fiskernes vedkommende, at de havde en fast
løn og faste arbejdstider, og for søfolk i handelsflåden, at
man havde kortere perioder til søs og dermed ikke skulle
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...204