fra 1878 helt uden forsikring, mens skibets laster normalt
var forsikret af ladningsejerne.
7
Mål og dimensioner
Ifølge det midlertidige danske certifikat udstedt i London
1862 var skibet på 209 kommercelæster, men efter en
grundigmåling i København i december 1863 blev størrelsen
opgjort til 190,5 kommercelæster. En beskrivelse udarbejdet
efter lovene om skibsmåling og registrering af 1867 - efter
hvilke regler
Sleipner
blev målt i København den 8. marts
1872 - gav følgende oplysninger om fartøjet: et dæk, tre
master, hækbygget med rundt spejl. Skarp bov, hvor der
som udsmykning var ”skæg” med dragehoved. Skibet var
bygget af eg og fyr. Indvendige mål var: længde 130,8 fod
(41,07 m), bredde 25,7 fod (8,06 m) og dybde i lastrummet
15,6 fod (4,89 m). Af faciliteter fandtes folkerum beregnet
til tretten mand, styrmandskammer, messe, kabys og Water
Closet. Disse ting var placeret i halvdæk med ruf agterude
og i et ruf forude. Tonnagen under dæk var 341,12 tons, og
bruttotonnagen udgjorde 379,77. Lastekapacitet og skibets
dødvægt var ikke noget officielt mål, men de mål der var
behov for ved forhandling om fragt. Kapaciteten til trælast
var 153 standard, og lastevnen var 485 tons
8
.
Mandskab
I juni 1864 forhyredes i København tretten mand, der -
tillige med skibets fører C. Bentzen - alle var danske. Det
var en særlig betingelse, at mandskabet frasagde sig ret til
brændevin og øl for i stedet at tage til takke med kaffe og
te på skibets forestående rejse til Vladivostock og tilbage til
Nordeuropa.
I april 1869 blev der forhyret elleve mand til årets fart,
der fandt sted under kommando af kaptajn L. Schiønmann.
Fordelingen var første-, anden- og tredjestyrmand, en kom-
bineret kok og steward, tømrer, tre matroser, to letmatroser
og en dreng. Det var to mand færre end tidligere. I
1870 bestod dæksmandskabet af tømrer, to matroser, to
letmatroser og tre ungmænd samt den kombinerede kok/
steward. Der var sparet på navigatørerne, idet der ikke mere
var en tredjestyrmand. Besætningen var også blevet mere
international, idet der var to svenskere og en polak med om
bord.
I 1871 bestod mandskabet af to styrmænd, den kom-
binerede kok og steward, tømrer, tre matroser, to letmatroser
og to ungmænd. Besætningen var altså endnu en gang blevet
reduceret - denne gangmed en ungmand - og sproget var også
blevet lidt mere internationalt, idet der udover danskerne var
en svensker, en polak og to tyskere om bord
9
.
Mandskabet havde pligt til at medvirke ved skibets
losning og lastning. Der var ikke fastsat nogen længste
arbejdstid - her regnedes med hidtidig sædvane, skik og
brug.
Lastning af havre i Archangelsk og mytteri
Sleipner
var i hvert fald tre gange i Archangelsk ved
Hvidehavet. Hver gang ankom skibet i ballast for at hente
ladninger af havre suppleret med trælast på dækket. I
Archangelsk fik mandskabet at mærke, at der ikke fandtes
nogen fast arbejdstid - selv om der var en formodning om, at
arbejdsdagen ”kun” måtte vare 12 timer fra 06 til 18.
Ved ankomsten blev både og joller sat på vandet, dækket
blev gjort klart og lugerne åbnet. Skiftevis blev der så
losset ballast og indtaget havre. Udover skibets besætning
blev der til lastningen fra land antaget folk til at trampe
på ladningen, så der kunne lastes mere. Med passende
mellemrum udlagdes måtter, hvorpå et antal på mellem 10
og 51 personer trampede rundt samtidig med, at skibets eget
mandskab fordelte havren i skibet. Lastningen af de godt
100 tons havre var et slidsomt og langsommeligt arbejde,
og det samme var det efterfølgende arbejde med trælasten
på dækket. Under skibets ophold på pladsen nægtede
mandskabet en aften at arbejde efter klokken 18. Næste dag
mødte man normalt til arbejdet klokken 6 om morgenen, og
videre blev der ikke foretaget i denne anledning.
I 1871 lå
Sleipner
i Archangelsk fra 19. juli til 27.
august, før skibet den 28. august blev fortøjet til land med
kæder og yderligere sikret ved udlægning af styrbords anker.
En ”stilling” blev rigget op som fast forbindelse til land.
Dagen derpå lossedes ballast med assistance af seks mand
fra land. Efter arbejdets ophør spuledes dæk, pumpen blev
31
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...204