23
1962, Søren Frederiksen:
Hjuldampere og havnebro - Om
landingsbroen i Hjerting
, Esbjerg 1988 og Poul Holm:
Hjerting - et maritimt lokalsamfund midt i verden ca. 1550-
1930
, Esbjerg 1992.
12.
Søren Frederiksen: op. cit., 1988, p. 97. Oplysningerne
bringes i en lille biografi over de enkelte initiativtagere til
Hjerting Landingsbro i 1851. Den fulde tekst om Matthisen
er følgende:
Espen Matthisen. Født ca. 1784 i Hjerting,
død 1864. Var gårdejer og købmand i Hjerting og havde
stor handel med udlandet. Han var direkte interesseret i
stor eksport over Hjerting. Han var meget velhavende. Han
ejede 10 aktier. Var medlem af komitéen indtil den 8. august
1853. Viste broen stor interesse og udlånte såvel materiale
som penge til broselskabet.
13.
Grüner: op. cit., 1858/59.
14.
- folketællinger og kirkebøger
for Landsogne - Ribe Amt - Guldager Sogn, hhv. 1850 og
1785. Faddere ved dåben opgives i kirkebogen som
Jens
Sørensens hustru I. Bouberg, Mads Jensen og Søren Jessen,
alle af Hierting, og Catrine Buses af Guldager
. Forfatteren er
Charlotte Lindhardt og Else-Marie Poulsen stor tak skyldig
for hjælp med tydning af oplysninger i folketællinger og
kirkebøger.
15.
Do - Guldager Sogn: folketællinger 1855 og kirkebøger
1856 samt Grüner: op. cit., 1855, 1856 og 1858/59.
16.
Do - Guldager Sogn: folketælling 1801.
17.
I 1834 er navnet opgivet somAnne Lene Bagge. Navnet
er tilsyneladende ikke anført korrekt, idet hustruens navn
i senere folketællinger fra 1845 og frem opgives at være
An(n)e Helene Bagge. Eftersom alder og efternavn i disse
tællinger fortsat passer på den oprindelige person, må der
være tale om den samme person og fornavnet blot angivet
forkert i hhv. 1834 og 1840. Denne formodning bestyrkes
yderligere af, at hustruens initialer på
Frihavn
i 1849 opgives
som A.H. Bagge - og at Espen Matthisens skib, galeasen
Ane Helene
, der optræder i Mossins liste for 1843 antagelig
er opkaldt efter hustruen.
18.
- Guldager Sogn: folketælling
1834. To af de logerende - skipper Christen Hansen
Christensen (29 år) og handelsbetjent Chresten Lykke
Windfeld (26 år) - blev med tiden direkte inddraget i Espen
Matthisens aktiviteter. Mossins skibslister for 1843 og 1845
anfører således C.H. Christensen som skipper på henholdvis
galeasen
Ane Helene
og skonnerten
Activ
, der begge tilhørte
Matthisen. Både Christensen og Windfeld (der senere blev
købmand og vicekonsul) kom siden til at sidde i bestyrelsen
for
Frihavn
(Mathilde Andersen, Niels Øllgaard Nielsen &
Willy R. Madsen (udg.): op. cit., Esbjerg 1962, p. 95).
19.
Do - Guldager Sogn: folketællinger 1840, 1845, 1850
og 1855. Det vides ikke, hvorvidt Andrea og Ivar Ellung
er beslægtede - ej heller om de to har familierelationer til
ægteparret Matthisen. Ivar Ellung, der senere blev købmand,
blev også sidenmedlemaf bestyrelsen for
Frihavn
(Mathilde
Andersen, Niels Øllgaard Nielsen & Willy R. Madsen
(udg.): op. cit., Esbjerg 1962, p. 95).
20.
Søren Frederiksen: op. cit., Esbjerg 1988, p. 51ff.
Frederiksen gengiver p. 54 en udateret annonce fra
Ribe
Stifts-Tidende
med teksten:
E. Matthisen & Comp.s
Trælastlager i Hjerting er forsynet med et stort Udvalg af
norsk og svensk Tømmer, saavel firkantet som rund i alle
brugelige Dimensioner til Huusbygning, samt Bræder,
der alt sælges til billige Priser, med Rabat mod contant
Betaling
. Regnskabet for Hjerting Landingsbro 1852 viser,
at Matthisen dette år havde leveret materialer til broselskabet
for godt 2.500 rigsdaler.
21.
Thomas Thomsen: Præsteliv i Vestjylland for hundrede
Aar siden,
Fra Ribe Amt
, VIII, Kbh. 1932-35, p. 78 ff -
De ufjedrede rejsevogne fra Hjerting og videre til andre danske
destinationer behagede ikke de britiske journalister, som prøvede
turen. Illustrated London News, 1851.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...204