8 kommercelæster. Med disse to fartøjer driver Matthisen
sin rederivirksomhed frem til 1856, hvor skonnert
Activ
ses
erstattet af smakken
Cupid
på 24½ kommercelæster
6
.
Det vides ikke, hvorvidt
Activ
blev solgt eller eventuelt
forliste. Sagen kan måske efterspores via omfattende
gennemgang af f.eks. dispache-protokollernes beskrivelser
af havarier og forlis eller toldprotokollernes opgørelser
over nytilkommende fartøjer ved toldstederne, men det er
langt fra sikkert, at sådanne undersøgelser vil kaste lys over
skibets videre skæbne.
Vedrørende
Activ
s sejlads i Hjerting-tiden er man også
på gyngende grund. Sikkert er det, at skibet i 1845 blev ført
af C.H. Christensen, og i årene 1852-55 af J.M. Jessen
7
,
men der findes ingen sikre efterretninger om, hvilken fart
skibet var indsat i. Også på dette punkt kan nærmere studier
af arkivalsk materiale - i dette tilfælde toldprotokoller og
15
Lorenz Petersens portræt af skonnert “Activ” af Hjerting. Olie på lærred, signeret, dateret. Original på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...204