Som navnet antyder, er et skibsportræt ikke blot et billede
af et skib, men derimod et portræt af et bestemt, navngivet
fartøj, hvor hovedvægten er lagt på at præsentere skibet
så nøjagtigt som muligt. Dette er dog ikke ensbetydende
med, at man altid skal tage alting for pålydende. Søkyndige
vil undertiden undre sig over skibsportrætternes forhold
mellem sejlføring og vejrlig, ligesom flagføringen til
tider kan overgå virkeligheden til søs. Skibsportrætterne
kan ikke sige sig ganske fri for en vis praleeffekt; skibet
skulle tage sig ud, og flagene fortalte en historie om f.eks.
skibets navn, nationalitet og ejerforhold. Kendetegnende for
skibsportrættet er imidlertid også, at det under billedfeltet
som regel er forsynet med en tekst, der som minimum
angiver skibets navn og hjemsted. Teksten kan også angive
årsagen til billedets tilblivelse - et nybygget eller nyindkøbt
fartøj eller måske en ny skipper om bord - og ikke sjældent
antyder teksten, hvem bestilleren har været. Hvor det
har kunnet kontrolleres via f.eks. skibsportrætmalerens
regnskaber, er angivelse af førerens navn som regel ensbety-
dende med, at det også er ham, der har bestilt billedet. På
samme vis indikerer påtegninger om skibets tilhørsforhold,
at skibets ejer eller reder har stået for bestillingen.
12
Skibsportrætter blev udført efter aftale mellem skibs-
portrætmaler og bestiller. Skibsportrætmaleren lavede diver-
se skitser af skibet i havn, hvor han noterede sig detaljer
i skrogform, udsmykning, rig og dæksarrangement, inden
han efterfølgende afbildede skibet i sin bedste positur og en
kulisse, som bestilleren kunne vælge inden for visse rammer.
Sammen med de ofte stiliserede bølger er kulissen som
regel det kendetegn, der - såfremt billedet ikke er signeret -
alligevel afslører, hvem kunstneren er. Hovedparten af
skibsportrætmalere havde nemlig deres helt egen måde
at male bølger på, og oftest var deres kulisseudbud hentet
blandt særlige landkendinger eller sømærker i nærheden af
den havn, hvor de havde deres virke. Den belgiske skibs-
portrætmaler A. Le Clerck fra Antwerpen brugte således
ofte fyrskibet
West Hinder
ud for Antwerpen som sætstykke
i sine skibsportrætter, mens man fra vore hjemlige bredde-
grader kan nævne Esbjergs kendte skibsportrætmaler Ejnar
S. Olsen, der hyppigt anvendte Esbjergs fyrskibe eller Blå-
vand Fyr som baggrund for skibene.
Snart sagt hver eneste havneby verden over havde sin eller
I de store internationale havne virkede en række professionelle
skibsportrætmalere. En af dem var A. Le Clerck i hvis umiskende-
lige streg og sætstykker barkentinen “Barsø” af Fanø her er gen-
givet. Akvarel/gouache, usigneret, udateret. Original på Fiskeri-
og Søfartsmuseet.
Reuben Chappell fra Goole i Storbritannien er mester for dette
portræt fra år 1900 af Fanøbarken “Embla”. Chappell menes i alt
at have udført omkring 12.000 skibsportrætter. Gouache, signeret,
dateret. Original på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...204