Peter -
H. Petersen og P. Holm
. Det kan være vanskeligt at
vurdere, hvem der har lavet hvad på værkstedsbillederne,
men der findes også billeder, der er alene er signeret
L.
Petersen (pinxit)
, så man kunne se, at Lorenz var mesteren
eller
P. (C) Holm
. På samme vis er billeder udført af
Heinrich, hvoraf det ældst kendte stammer fra 1853, alene
signeret
H. Petersen
2
.
Portrættet af
Activ
er alene signeret af Lorenz Petersen,
holdt i hans karakteristiske stil og med hans oftest benyttede
kulisse, Helgolands markante klippeprofil, som baggrund.
Billedet er endvidere dateret 1847 - altså længe før både
halvbroder og søn trådte ind i firmaet - så der kan ikke være
tvivl om ophavsmanden til billedet af
Activ
.
Skibet
Paradoksalt nok er historien om skibet på billedet den af
de fire historier omkring skibsportrættet, der er mindst at
fortælle om.
Billedet viser et fartøj rigget som bramsejlskonnert.
Man befinder sig i tiden før Cunninghams patentmerssejl,
hvor topsejlet for at lette håndteringen blev delt i to, hvilket
krævede tilføjelse af en ekstra rå på fokkemasten. Derfor er
der kun to - og ikke som senere tre - rær over bredfokråen. På
skibet på billedet ses det udelte topsejl surret på den underste
af de to rær over den satte bredfok, mens det ligeledes
surrede råsejl på den øverste rå er det bramsejl, som gav
navn til denne rigningstype. Skonnertsejlet på gaflen agten
på fokkemasten er ligeledes surret, og det samme er topsejlet
på stormasten, hvor til gengæld storsejlet er sat. Ude for er
jageren sat, mens klyver og fok ses surret ved bovsprydet.
Skibets skrog er forsynet med en relativt bred forstavn, som
kløver vandet med et udfaldende stævntræ, hvis topstykke
synes kronet med en lille galionsfigur. Agterskibet er
hækbygget. Udenbords er skroget sortmalet med en
hvid skandækstribe, mens inderklædning og dækshus er
grønmalede. Storbåden ses placeret på lastelugen midtskibs,
og på fordækket anes spillet til ankrene, hvoraf i al fald en
ankerstok ses ved bagbords forstavn.
Billedets tekstfelt angiver skonnertens navn
Activ
og hjemstedet
Hjerting
. For at få yderligere oplysninger
om fartøjet kan man derfor slå op under dette toldsted i
datidens publicerede skibslister. I 1843 og igen i 1845
udgav C.H. Mossin - copist i Det Kongelige General-
Toldkammer og Commerce-Kollegium - en
Fortegnelse
over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig
og Holsten hjemmehørende Fartøier af 10 Commerce-
Læsters Drægtighed og derover.
Efter 1845 indtrådte en
pause i udgivelsen af sådanne lister, men fra 1852 og frem
kom en afløser i Haldur R. Grüners
Mercantil-Calender
for det danske Monarchie
. Grüner, der ved siden af denne
virksomhed drev et handelsakademi, opregnede i sine lister
skibe fra 7 kommercelæsters drægtighed og op
3
.
Mossins liste fra 1843 nævner ikke en skonnert
Activ
i Hjerting, men man finder den i 1845-listen, der opgiver
skibets drægtighed til 25½ kommercelæster. Skibets alder
er ikke angivet i Mossins lister, men i Grüners liste fra 1852
findes sådanne oplysninger, og her angives
Activ
’s alder til
ni år. Skibet er således bygget o. 1843. Noget byggested er
ikke angivet, men det synes ikke urimeligt at pege på Fanø
som en mulighed. Fartøjer af
Activ
s dimensionering blev så
vidt man ved ikke bygget i Hjerting, men fra Fanøs dengang
knap halve snes skibsbyggerier udgik der mange skibe af
denne størrelse
4
. Hvis en driftig Hjerting-mand skulle have
bygget et nyt skib, må det have forekommet ret oplagt at
benytte den tilstedeværende ekspertise på det nærtliggende
Fanø, hvor han måske ovenikøbet havde personligt kendskab
til skibsbygmestrene og uden for stort besvær også ville
kunne følge byggeriet med passende mellemrum.
Uanset om byggestedet var Fanø eller ej, så udelukker
skibets fravær på listen over Hjerting-skibe i 1843 ikke, at
det samme år kan have være aftaget som nybygning direkte
fra værftet. Mossins liste for 1843 var i virkeligheden opgjort
pr. 31. december 1842
5
, hvorfor E. Matthisen i Hjerting -
skibets ejer i 1845-listen - udmærket kan have overtaget det
nybyggede fartøj i løbet af 1843. Bemeldte E. Matthisen
står allerede i 1843-listen opført som reder for galeasen
Ane
Helene
på 29 kommercelæster. I 1845 er dette skib afhændet,
og Matthisen står nu som reder for
Activ
. I den næste liste
fra 1852 er Matthisens rederiaktivitet blevet udvidet og
omfatter foruden skonnerten nu også everten
Krabben
14
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...204