sine skibsportrætmalere. De færreste skibsportrætmalere
opfattede sig som kunstnere i gængs betydning. Snarere
har de anset deres billeder som et håndværk, og som
f.eks. Ejnar S. Olsen kunne nogle også drage nytte af en
maritim fortid i gengivelserne af sø, skibe og sejlføring.
Ejnar S. Olsen hentede sit primære kundegrundlag blandt
den lokale skipperbefolkning. Sådan var det for de fleste
skibsportrætmalere, men andre fandt en international kun-
dekreds. Det var f.eks. tilfældet med Le Clerck, der også
kendes under øgenavnet
Rembrandt fra Antwerpen
. Som
navnet antyder var Le Clerck ingen stor kunstner, men han
var begunstiget af at være bosiddende i en stor havneby med
megen international skibstrafik, og så fandt han en hurtig
fremstillingsform, der satte resultat og pris i et gunstigt
forhold til hinanden. Endelig var der så også skibsportrætma-
lere, der vandt sig internationalt ry, fordi de var kunstnere
på deres felt
1
.
Skibsportrætmaleren
Som samler- og studieobjekt har skibsportrætter længe været
populære, og der findes på området derfor efterhånden en
righoldig litteratur med biografier over skibsportrætmalere
13
og eksempler på deres arbejder. Historien om den mand, som
har malet vort nyerhvervede skibsportræt er af denne årsag
den af de fire historier omkring billedet, som er nemmest at
oprulle. Man går simpelthen til den eksisterende litteratur.
Skibsportrætmaleren bag signaturen
L. Petersen
portrættet af skonnert
Activ
af Hjerting hører absolut til
blandt de internationalt kendte malere. Navnet er Lorenz
Petersen (1803-70), født i Flensborg som søn af den
“søfarende” Hans Petersen.
Man ved ikke meget om Lorenz Petersen, før han i 1830
bliver gift iAltona, og da opgives somborger ogmalermester.
Det først kendte skibsportræt fra Lorenz Petersens hånd
stammer fra 1831 og viser en brig
Elisabeth
af Altona.
Billedet, der tilhører Altonaer Museum i Hamborg, er en
akvarel, der i såvel teknik som udførelse adskiller sig fra
Lorenz Petersens senere produktion af meget karakteristiske
oliemalerier, som synes at begynde omkring 1840.
Lorenz Petersen synes at have gjort det ganske godt.
I 1845 finder man ham på adressen, Sandberg Hof 11, i
Altonas søndre del i en husstand, der foruden ham selv og
hustruen omfattede seks børn, to svende og en læredreng.
Siden flyttede familie og værksted til Carolinenstrasse 6,
og her flyttede også Lorenz Petersens halvbroder, Peter
Christian Holm (1823-88) ind, da han i 1855 blev optaget i
firmaet. Peter var oprindelig udlært som maler i Flensborg,
men havde ved sit giftermål slået sig ned i Altona.
Dette familieforetagende, der siden også kom til at
omfatte Lorenz Petersens søn, Heinrich (1834-1916), havde
foruden almindeligt malerarbejde to specialer, nemlig
maling af flag og fremstilling af skibsportrætter. Lorenz
og Peter synes begge at have haft både evner og lyst til
skibsportrætmaleriet. De malede billeder af dampskibe i
havnen, på Elben eller i rum sø, og de forevigede skonnerter,
brig-, bark- og fuldskibe for fulde sejl gennemKanalen, rebet
ned under storm ved Helgoland eller på vej ud af Hamborgs
havn under bugsering. De betegnede, men ofte udaterede
skibsportrætter fra familieværkstedet er rutineret udført og
har et rimeligt ensartet præg. Værkstedets skibsportrætter
blev signeret
L. Petersen & P. Holm Gebr.
og senere - da
Heinrich efter faderens død i 1870 gik i kompagniskab med
Bark "Svanen" af København, bygget 1858 i Svaneke til Peter F.
Heering. I 1860 malede Lorenz Petersen dette portræt af skibet.
Oliemaleri, signeret, dateret. Original på Handels- og Søfarts-
museet.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...204