16
konsulatsrapporter - måske kaste lys over sagen. Skibets
størrelse og type antyder dog umiddelbart en anvendelse i
den Nord- og Østersøfart, der netop i disse år blev hjulpet
godt på vej af på den ene side ophævelsen af de engelske
kornlove - affødt af de britiske industribyers stigende
behov for fødevarer - og på den anden den fremvoksende
nordeuropæiske industris behov for bl.a. britisk kul. Det
satte blandt andet gang i Fanøs skibsfart
8
, og eksemplet
kan udmærket have inspireret i Hjerting, selv om den
derværende flåde ikke havde - og heller aldrig fik - samme
omfang og sammensætning, som tilfældet var på Fanø
9
.
Activ
havde potentialet til Nord- og Østersøfarten, men de
eneste sikre holdepunkter for vor viden om fartøjets sejlads
er indtil videre hjemstedet Hjerting og Altona, hvor skibet
blev portrætteret i 1847.
Skibsrederen
På mere sikker grund er man med hensyn til skibets ejer, E.
Matthisen fra Hjerting. Fra skibslisterne ved man allerede,
at han i perioden mellem 1843 og 1856 ejede fire forskellige
fartøjer, som var hjemskrevet i Hjerting. Ydermere tituleres
E. Matthisen konsul i Grüners lister 1852-56
10
.
Det vides også, at der den dag i dag på Gl. Guldagervej
i Hjerting findes en bygning, der på facaden bærer en
inskription med teksten:
Fri Havn - Gamle Söemænd og
Enker af Hierting Bye - Skienket af E. Matthisen og Hustrue
A.H. Bagge - Aar 1849
. Spørgsmålet er, hvorvidt der er tale
om samme person.
For at få mere at vide om skibets ejer er det i første
omgang oplagt at gå til den eksisterende lokal- eller
maritimhistoriske litteratur. Her giver søgning på E. Mat-
thisen, Matthiasen eller Matthiesen (stavemåderne er
mangfoldige) dog kun yderst sporadiske og ret mangelfulde
oplysninger om personen, som praktisk talt udelukkende
nævnes i forbindelse med førnævnte
Frihavn
og/eller
etableringen af Hjerting Landingsbro i begyndelsen af
1850’erne
11
.
Selv om oplysningerne er sparsomme, giver de dog et par
vigtige informationer, idet den E. Matthisen, som omtales
i disse sammenhænge også tituleres konsul. Da antallet af
konsuler ved navn E. Matthisen i Hjerting omkring 1850
alt andet lige må være temmelig begrænset, er der altså
efter al sandsynlighed tale om samme person, som ejede
skonnert
Activ
, og skibsrederen har tilsyneladende også
været involveret i etableringen af Hjerting Landingsbro.
En enkelt lokalhistorisk publikation anfører herudover,
at Matthisen - hvis fornavn opgives som Espen - skulle være
født i Hjerting ca. 1784 og død 80 år gammel i 1864. Videre
hedder det, at han
var gårdejer og købmand i Hjerting og
havde stor handel med udlandet
12
. I det mindste én af disse
oplysninger må imidlertid vække mistanke til sikkerheden
omkring disse informationer. Grüners liste fra 1858/59
angiver nemlig rederen for smakken
Cupid
- der i 1856
havde afløst skonnert
Activ
- som konsul E. Matthisens
enke
13
. Hvis det var tilfældet, kunne Matthisen altså dårligt
først være afgået ved døden 5-6 år senere i 1864!
Omkring 1850 var Matthisen imidlertid sprællevende og
i fuld vigør, så for at få sat lidt skik på rammerne omkring
skibsrederens liv, er det i første omgang oplagt at gå til
folketællingerne for 1850 for at få fastslået hans alder på
dette tidspunkt. Denne type kildemateriale kan i dag findes
på internetadressen
, hvor man
under landsogne, Ribe Amt, Guldager sogn også finder
Hjerting by. I 1850-tællingen finder man også en Espen
Matthisen, 66 år gammel, født i sognet og tituleret konsul
og gårdejer. Da det er den eneste E. Matthisen i Hjerting
i 1850, må det altså være den rigtige mand, og da han i
1850 angives til en alder af 66, kan man herfra gå videre
til Guldager sogns kirkebøger for årene omkring 1784,
som ligeledes findes på ovennævnte internetadresse. I 1784
finder man dog ikke en Espen Matthisen, men bladrer man
videre, støder man på ham i 1785, hvor kirkebogen oplyser,
at Mads Matthisens barn Espen - født 8. januar 1785 - blev
døbt i Guldager kirke dagen efter den 9. januar 1785
14
. Med
fødselsåret på plads kan man så gå videre til dødsåret. I
folketællingen for 1855 er Matthisen stadig i live, og det
samme synes at være tilfældet, hvis man tager udgangspunkt
i Grüners liste for 1856. Da imidlertid Grüners liste for
1858/59 nævner Matthisens enke som reder for
Cupid
, er
det altså kirkebøgerne for 1856/57, man skal interessere sig
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...204