171
med ordning og registrering af Dansk Fiskefartøjsforsik-
rings arkiv.
Fiskeri- og Søfartsmuseets bibliotek blev i 2006 beriget
med en række nye publikationer via den indkøbsordning,
som museet har med Hovedbiblioteket i Esbjerg.
Bevaring
Der sker løbende vedligeholdelse på museets udstillinger, og
særligt frilandsudstillingen kræver til stadighed vekslende
istandsættelsesopgaver, ligesom museets fartøjer løbende
vedligeholdes af museets skibstømrer. I år har skibstømrer
Svend Erik Rasmussen i samråd med Skibsbevaringsfonden
renoveret lodsjollen Frede, der er uddeponeret til Fiskeri-
og Søfartsmuseet fra Kalvehave Veteranbådelaug. Enkelte
dele af træ er udskiftet, og der er udskiftet mere end 1000
klinker. Man kan tydeligt se flere forskellige farver i
bemalingen af skroget, og for at bevare den fortælleværdi,
som ligger i malingen, er jollen malet med gennemsigtig
træbeskyttelse.
I efteråret 2005 påbegyndte en gruppe af frivillige
motorinteresserede gennemgang af museets motorsamling
mhp. at restaurere og konservere motorerne. Gruppen har
i 2006 mødtes i frilandsafdelingens motorudstillingslokale
ca. en gang om ugen, og flere af motorerne er nu i stand til
at køre. Til det brug er der bygget et lille halvtag uden for
motorudstillingen.
Udstillinger
I 2006 blev der foretaget en række løbende forbedringer
og vedligehold af museets permanente inden- og udendørs
udstillinger, men hovedindsatsen lå på opbygning af
særudstillinger.
Hvad blev der af Esbjergfiskeriet?
var titlen på en ud-
stilling fra sidste år om forandringerne i fiskeriet fra Esbjerg
fra 1965 til 2005, som blev vist i særudstillingslokalet frem
til januar 2006.
Særudstillingen
Hvad blev der af Esbjerg-kutterne?
åb-
nede d. 11. februar 2006, og til åbningsarrangementet blev
der bl.a. sendt invitationer ud til Esbjerg Fiskeriforening og
Triple Nine’s seniorklub, hvor mange af de gamle skippere
mødes. Udstillingen fortæller om en række eksempler på
Esbjerg-kuttere, som i dag sejler som lystfartøjer, og der
fortælles om arbejdet med vedligehold af gamle trækuttere
samt ophugning mv.
Fra påske og året ud har museet i østfløjen vist en
udstilling med afrikanske billeder, de såkaldte Tingatinga-
malerier fra Tanzania.
En nyrestaureret jolle fra Revsøre har været udstillet i
forhallen gennem hele 2006. Jollen er oprindelig bygget
i 1895 af brødrene Anders og Marius Jensen, og den blev
anvendt til fiskeri med bl.a. torskeruser og rødspættegarn i
Storebælt frem til 1945. Museets skibstømrer, Svend Erik
Rasmussen, har bl.a. udskiftet stort set alle klinker, og der
er sat nye bordplanker i, ny dam, nye spanter og nyt ror med
rorpind og -beslag m.m.
I perioden fra den 10. februar til den 3. april var
forhallen ramme om en udstilling af billeder med havet som
tema udført af elever fra Esbjerg kommunes Kulturskoles
billedkunstlinie.
Fra april og frem til oktober viste Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet i forhallen en fotoudstilling om Hamborg
Havn. Udstillingen var produceret af Deutsches Schiffahrts-
museum i Bremerhaven og viste fotografen Walter Lüdens
billeder fra Hamborg havn i 1950’erne.
Fredag før efterårsferien åbnede i forhallen en udstilling
med August Kruses malerier fra bygningen af en STAR-
platform på EOS-værftet i Esbjerg suppleret med offshore-
fotos af Sigurd Solem samt modeller af en STAR-platform
og et forsyningsskib. Malerierne er af den Den jyske
Sparekasse blevet skænket til Erhvervsakademi Vest,
hvor de vil blive ophængt efter udstillingen på Fiskeri- og
Søfartsmuseet.
I området ved undervisningslokalerne har der gennem
2006 været vist en mindre plancheudstilling om kaskelot-
strandinger i Vadehavet. Fra efterårsferien og året ud
har området været benyttet til en udstilling i relation til
Galathea III-ekspeditionen. Udstillingen, der er produceret i
samarbejde mellemØresundsakvariet, DanmarksAkvarium,
Fjord- og Bæltcentret, AQUA, Nordsømuseet og Fiskeri- og
Søfartsmuseet, er bygget op omkring en yderst realistisk
1...,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,...204