166
udtaget prøve fra kølsvinet til dendrokronologisk datering,
og det viste sig, at egetræet er fældet i sommerhalvåret 1264
e.kr. Ud fra størrelse og datering kan der være tale om en
kogge (se artikel herom i denne årbog, s. 133ff.).
I forbindelse med skibstømrer Svend Erik Rasmussens
afgang den 31/12 2006 har han og inspektørvikar Else-
Marie Poulsen gennemført en række samtaler om hans
arbejde med museets bådsamling. Det er tanken, at det skal
resultere i en artikel til
Sjæk’len
om arbejdet med bevaring
af både på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Fiskeri- og Søfartsmuseets naturhistoriske forsknings-
og undersøgelsesarbejde omfattede i 2006 bl.a. fem flytæl-
linger over Vadehavet som led i den løbende overvågning
af sælbestanden. Tællingerne forestås af museets biolog
Svend Tougaard i samarbejde med Thyge Jensen fra for-
midlingsafdelingen
Overvågningsprogrammet for Vattenfall af Horn Revs
vindmølleparks indvirkning på sælernes adfærd blev på
basis af en bevilling fra PSO-midlerne fra elværkerne,
Energistyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen endeligt
afsluttet i 2006 med afrapportering af de 7 års arbejde på
henholdsvis en international konference og udgivelse af en
publikation.
I henhold til en dansk/tysk regeringsaftale om udveksling
af data vedrørende havvindmølleparkers indvirkning på
miljøet samarbejder Fiskeri- og Søfartsmuseet med Kiel
Universitet og Forschungs und Technologie Zentrum (FTZ)
i Büsum om undersøgelser af spættet sæls habitatskrav. Der
blev i 2006 i denne sammenhæng ved Rømø gennemført to
fangster af sæler, som fik monteret i alt 9 tyske dataloggere.
De dansk/tyske fællesundersøgelser fortsætter.
Der indsamles informationer om alle strandede hvaler
fra de danske statsskovdistrikter. Informationerne indgår
i en database over hvaler i Danmark - en forpligtelse i
henhold til ASCOBANS, som Danmark har ratificeret.
Dataindsamlingen varetages af Fiskeri- og Søfartsmuseet
i samarbejde med Zoologisk Museum i København og
Skov- og Naturstyrelsen i henhold til Miljøministeriets
Vadehavet er et naturlig fokusområde for Fiskeri- og Søfartsmuseets forskningsaktivitet.
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...204