162
kan blandt andet nævnes et komplet kutterarkiv vedrørende
E 331
Tori
dækkende perioden fra midten af 1960’erne og
frem til kutterens ophugning i 1996 samt en række arkivalier,
fotos og enkelte genstande fra motorfabrikken Dan, som
i dag er overtaget af Rolls-Royce. Endelig har museet i
forbindelse med nedlæggelsen af MUV fra den tidligere
Esbjerg Maskinmesterskole hjemtaget en mindetavle med
navnene på de elever fra skolen, som omkom under 2.
verdenskrig. Tavlen vil blive ophængt i udstillingsområdet
ved en senere lejlighed
Fisk og invertebrater:
I 2006 har Fiskeri- og Søfartsmuseets
akvarieafdeling modtaget dyr fra følgende fartøjer: E 26
Viktor
, E 61
Di-Je
, E 64
Albatros
, E 248
Nette Rauhe
og E
640
Rune Egholm
. E 202
Torino
leverede en sjælden fangst
- en languster taget på Dogger Banke. Da
Torino
først skulle
losse sin fangst af rødspætter, måtte langusteren en tur til
Holland, inden den kunne leveres til museet.
Besætningen om bord på museets egen kutter E 1
Claus Sørensen
har skaffet bunddyr og fiskeyngel til
akvarierne, foderdyr til akvariets større fisk samt dyr til
undervisningsbrug i formidlingstjenestens åbne laboratorier.
Der er samlet rigeligt ind af nogle typiske Nordsøarter, så
museet kan bytte med andre akvarier.
Fra rusefisker Flemming Mathiesen har Fiskeri- og
Søfartsmuseet i 2006 modtaget flodkrebs og en havlampret
fra Varde Å, og Godfred Knudsen, Rejsby, forærede museet
en stor ål, som han havde fanget i Storkesøen i Ribe. Endelig
har Jens Henriksen fra Skærbæk været leveringsdygtig i
flere hundrede kilo ulke til undervisningsbrug.
Havpattedyr:
I henhold til
Beredskabsplanen for hav-
pattedyr og havfugle
, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet og
Zoologisk Museum står for den faglige indsamling i samar-
bejde medMiljøministeriets Statsskovdistrikter, har museets
naturhistoriske afdeling i 2006 indsamlet såvel sæler som
hvaler.
I 2006 blev der i alt indsamlet 18 sæler. En enkelt af disse
var dødfunden, mens de øvrige blev aflivet. Det drejede sig
om 4 gråsæler og 14 spættede sæler. Vævsprøver, skeletter,
kranier og underkæber tilgår museets samling efter endt
undersøgelse.
Der blev i 2006 indbragt 5 marsvin, der alle er undersøgt
og tilgået samlingen. Desuden har den naturhistoriske
afdeling modtaget en hvidskæving, en henfalden hvidnæse
og rester af en meget henfalden vågehval. Disse dyr er alle
tilgået samlingen. Dog er materiale fra hvidnæsen frataget til
brug for en ph.d.-studerende ved Københavns Universitet.
Notfiskeri i Esbjerg Havn efter sildeyngel til museets akvarier.
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...204