167
“Beredskabsplan vedrørende Havpattedyr og Havfugle”. Et
andet forum for indsamling af oplysninger om havpattedyr i
danske farvande er “Sæler og hvaler i Danmark”. Projektets
aktiviteter koordineres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og
foregår i samarbejde med Zoologisk Museum i København.
Oplysninger til projektet videreformidles via hjemmesiden
der bestyres af Thyge Jensen. I 2006 indgik der i alt cirka
150 indberetninger med bemærkelsesværdige observationer
af havpattedyr i danske farvande. Indberetningernes
yderpunkter gik fra meldinger om en sæl 30 kilometer oppe
ad Skjern Å til fortløbende observationer af en finhval i flere
jyske østkysthavne.
Samarbejde og møder
Fiskeri- og Søfartsmuseets stab indgår i talrige forskellige
samarbejdskonstellationer på såvel lokalt og regionalt som
nationalt og internationalt niveau. I stedet for at opremse
alle de mange møder og konferencer, hvor museets folk
har været aktivt deltagende, skal her blot nævnes de fora
i ind- og udland, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet er fast
repræsenteret.
Bestyrelsesformand Erik Clausen og museumsdirek-
tør Morten Hahn-Pedersen repræsenterede Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Ribe Amts Museumsråd, hvor museums-
inspektør Mette Guldberg havde sæde i forretnings-
udvalget.
Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen var desuden
engageret i bestyrelserne for Fyrskibsfonden, BG Bank
Fonden i Esbjerg, Bygd-Fonden, Post/Tele-Museumsfonden
og Foreningen af Specialmuseer i Danmark samt i styre-
gruppen for Center for Energi og Samfund. Morten Hahn-
Pedersen var herudover medlem af Kulturministeriets
Formidlingsudvalg, hvis arbejde blev afsluttet i april 2006
med udgivelsen af rapporten
Udredning om museernes
formidling.
I turismesammenhæng var Morten Hahn-
Pedersen medlem af Erhvervsministeriets Bevillingsudvalg
for Turisme og forretningsudvalget for Esbjerg Turistråd
frem til disses nedlæggelse. Ved DTA - Danske Turist
Attraktioner’s generalforsamling i april aftrådte Morten
Hahn-Pedersen som formand for denne organisation efter
fire års arbejde for attraktionsbranchen, hvor han frem til
udgangen af 2006 endvidere havde sæde i forretningsud-
valget for markedsføringssamarbejdet Jyllands Attraktioner.
I december 2006 blev museumsdirektøren indvalgt i såvel
repræsentantskab som bestyrelse for det nystiftede Esbjerg
Erhvervsudvikling, som fra 1. januar 2007 skal varetage
erhvervs- og turismeinteresser i Ny Esbjerg Kommune.
Museumsinspektør Mette Guldberg er formand
for
det regionale faglige kulturmiljøråd i Ribe Amt, for cen-
sorkorpset for Almen Etnologi og Europæisk Etnologi
ved Københavns Universitet samt for Kulturarvsstyrelsens
Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie. Desuden har hun
sæde i Kulturarvsstyrelsens Fællesråd, Forskningsudvalget
for Dansk Folkemindesamling, i Skandinavisk Museums-
forbunds danske arbejdsudvalg samt i den danske styre-
gruppe vedrørende Lancewadplan, der er et trilateralt
projekt om forvaltning og formidling af kulturhistorien i
Vadehavsområdet. Mette Guldberg er endvidere medlem af
en følgegruppe til Kulturarvsstyrelsens temagennemgang
af danske havne, og hun er af Ministeren for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri blevet bedt om at deltage i et udvalg
vedrørende kulturelle aktiviteter i landdistrikter. Udvalget,
der holdt sit førstemøde 8. marts 2006, indstiller ansøgninger
til ministeren.
Sekretariaterne for de danske museers maritime sam-
arbejdspuljer ligger fortsat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Mette Guldberg er sekretær for Søfartspuljen. Sammen med
Ole Mortensen, Langelands Museum, har Mette Guldberg
stået for planlægning og gennemførelse af en uges studietur
til Holland for 20 medlemmer af Søfartspuljen i september
2006 med besøg på en lang række maritime museer.
Museumsinspektør Søren Byskov varetager sekretærposten
for Fiskeripuljen. Søren Byskov er desuden suppleant i
bestyrelsen for Sydvestjysk Folkeuniversitet - Esbjerg, Ribe
og Bramming.
Forskningsassistent Morten Karnøe Søndergaard har
sæde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og
Samfundsforskning, som er den danske nationalkomite
under The International Commission for Maritime History.
Desuden fungererMortenKarnøe Søndergaard som sekretær
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...204